KIRKOLLISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN JÄLKEEN

 Juhana Pohjola

Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 5/2010


Kirkolliskokouksen 12.11.2010 tekemää historiallista päätöstä antaa piispainkokoukselle tehtäväksi laatia rukous parisuhteensa rekisteröineiden puolesta on ehditty luonnehtia reaalipoliittisena ja kirkon yhteyttä varjelevana kompromissina. Yhtäältä rukous homoparien kanssa ja puolesta on kirkon tunnustus ja kädenojennus seksuaalivähemmistölle. Toisaalta kieltäytyminen siunauskaavan tekemisestä tässä vaiheessa alleviivasi kristillisestä avioliittokäsityksestä huolestuneille sitä, ettei se ole avioliittoon verrattava toimitus. Piispat vetosivatkin sekä siunausta vaativille että rukouksenkin jyrkästi torjuville halua nöyrästi tulla vastaan ja vaalia haurasta yhteyttä. Näin monet näkivät konsensuspäätöksessä viisautta ja vastuullisuutta. Asetelma on näyttäytynyt siten, että siunauksen puoltajat ovat rakkaudellisia ja suvaitsevaisia, mutta vastustajat kovia ja ylimielisiä. Tämä on kuitenkin harhakuvitelma. Äänin 78-30 hyväksyttyä päätöstä voi sen sijaan luonnehtia sanalla ylimielinen. Se on ylimielinen monessakin mielessä:


1. Pyhän Raamatun ilmoitukseen nähden

Kirkkojärjestyksen 1 § mukaan Suomen ev.lut. kirkko tunnustaa sitä kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan. Raamatun opetus homoseksualismin harjoittamisesta on täysin selvä. Se jyrkästi torjutaan Jumalan tahdon vastaisena ja luonnottomana (3. Moos. 18:22, 20:13; Tuom. 19:22-25; Room. 1:26-27; 1. Kor. 6:9-10, 1. Tim. 1:10). On käsittämätöntä ylimielisyyttä ohittaa Raamatun selvät kohdat. Eihän tällöin sivuuteta ja vaienneta vain apostolien ja profeettojen ääntä vaan kolmiyhteisen Jumalan ääni.


2. Kirkon historian todistukseen nähden

Piispainkokouksen kannanotot homoseksuaalisuuden harjoittamisesta on kirkossamme torjuttu selkeästi. Piispojen kannanotot ovat olleet yksiselitteiset. "Raamattu ei suotta puhu tästä synnistä varoittavin sanoin. Homoseksuaalisuuden lisääntyminen on aina ollut ilmauksena aikakauden siveellisestä rappeutumisesta." (Ajankohtainen asia, 1966). "Kristinuskon historiassa homoseksuaalisuuteen on suhtauduttu kielteisesti. Kirkon kielteisen asennoitumisen pohjimmaiset juuret ovat Raamatussa, jossa homoseksuaalinen käyttäytyminen selkeästi torjutaan. Homoseksuaalista käyttäytymistä pidetään Raamatussa sekä luonnottomana että ennen kaikkea osana pakanuutta." (Kasvamaan yhdessä, 1984, vahvistettu 1993). Nämä todistukset ovat muutaman vuosikymmenen takaa. Puhumattakaan kirkon tuhatvuotisesta valtavasta todistuksen äänestä! Mistä tuli se valo niille 78 edustajalle, että he asettuivat, ei vain Suomen ev. lut. kirkon, vaan koko kirkon historian yksimielistä todistusta vastaan? Ovatko kaikki menneet sukupolvet todella olleet kirkossamme lähimmäisenrakkaudesta ja kaikkien ihmisten ihmisarvosta piittaamattomia?3. Kirkon järjestysmuotoon nähden

Jos ja kun kerran kirkon päätösten tulee perustua Jumalan sanaan, niin kirkko-oikeudellisestikin kirkolliskokous ylitti valtuutuksensa. Ei Jumalan sanan totuuksista voi äänestää. Niihin tunnustaudutaan tai ne hylätään. Arkkipiispan ja puhemiesneuvoston päätös, että ponsi voitiin hyväksyä yksinkertaisella äänten enemmistöllä ilman ¾ määräenemmistöä, koska se ei muuttaisi kirkon oppia, on täysin kestämätön. Naispappeutta läpi ajettaessa kirkolliskokouksessa esitettiin ajatus, että koska kirkkolaissa ei erikseen mainittu, että vihittävien täytyy olla miehiä, voitaisiin vaikea asia ratkaista alkamalla vain vihkiä naisia ilman määräenemmistöpäätöstä. Tämä lakitekninen oikopolku torjuttiin, koska pitkä vallitseva käytäntö edusti laillisuutta, vaikka sitä ei olisikaan itsestäänselvyytenä kirjoitettu kirkkolakiin. Tarvittiin ¾ määräenemmistö. Perustellusti voidaan sanoa, että Suomen ev. lut. kirkossa homoseksuaalisuuden harjoittamista on pidetty syntinä. Kun kirkko päätti, että rekisteröityjen homoparien puolesta ja kanssa voi rukoilla kirkkotilassa, yhteisöllisesti ja heidät Herran siunauksella siunata, niin se samalla hyväksyy tämän yhdeksi kristilliseksi tavaksi elää parisuhteessa. Onhan aivan oikein 12.11. ehditty nimetä päiväksi, jolloin homoseksuaalisuuden harjoittaminen lakkasi olemasta syntiä Suomen ev.lut. kirkossa. Jos päätös ei ollut kirkon uskoa ja oppia koskeva, niin mikä sitten. Ylimielisyyden henki on aina myös laittomuuden henki!


4. Ekumeenisesti nähden

Suomen ev. lut kirkko ei ole mikään erillinen saareke luterilaisessa maailmassa eikä kristikunnassa laajemmin. Suomen ev.lut. kirkko astui eristäytymisen ja lahkoutumisen tielle, kun se vastoin kristikunnan suurta yksimielisyyttä hyväksyi homoseksuaalisen elämänmuodon. Eikö ole aika suurta ylimielisyyttä ajatella, että Suomen ev. lut kirkko edustaisi sitä ekumeenisen liikkeen pientä etujoukkoa, joka osoittaa muille uuden ja oikean tavan ilmaista kirkossa ihmisarvoa ja lähimmäisenrakkautta. Eikö homoseksuaalisten suhteiden hyväksyneiden Ruotsin kirkon ja muutaman muun länsimaisen kirkon esimerkki kerro toista, hengellisen identiteetin liukenemisen ja jäsenkadon surullista kieltä?


5. Kirkon jäsenkuntaan nähden

Kirkon jäsenellä on oikeus odottaa ja saada kirkon tunnustuksen mukaista opetusta. Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen mukaiset päätökset eivät ole kirkolliskokoukselta jokin hyväntahdon ele. Nyt tehty päätös on petos kirkon uskoon sitoutuneita jäseniä kohtaan. Heidät on ylimielisesti sivuutettu. Ensinnäkin heidät on hengellisesti jätetty raamatullisen ihmis- ja avioliittokäsityksen kanssa muukalaisiksi omassa kirkossaan. Toiseksi piispojen selvitys kirkolliskokouksen päätöksestä on ylimielinen, koska se aliarvioi maallikkojen ymmärrystä hengellisistä asioista. Piispojen sanakikkailu rukouksen ja siunauksen merkityksen suurella eroavaisuudella loukkaa niin homoliittojen kirkollista hyväksymistä ajavia kuin sitä vastustavia. Kolmanneksi on naiivia ajatella, etteikö tehdyllä päätöksellä olisi seurauksia kirkon yhtenäisyydelle. Monet kirkon uskoon sitoutuneet ja kirkon puolesta paljon rukoilleet eroavat sen jäsenyydestä. Joka tapauksessa itsenäisten jumalanpalvelusseurakuntien syntyminen kirkon valtarakenteiden ulkopuolelle kiihtyy entisestään.


6. Homoseksuaalisten kiusausten kanssa kilvoitteleviin nähden

Miten kirkolliskokouksen päätös huomioi ne monet homoseksuaalisten taipumustensa kanssa kamppailevat kristityt, jotka kilvoitellen haluavat seurata Jumalan sanaa? Minkä viestin se lähetti niille, jotka rukoillen pyytävät Jumalalta voimaa pidättyvyyteen? Eikö päätöksen viesti ole ylimielisyydessään selvä: Kilvoittelusi on turhaa, toteuta vastuullisesti parisuhteessa haluasi, niin kyllä kirkko hyväksyy sen ja rukoilee puolestasi.


7. Parisuhteensa rekisteröineiden ja sille rukousta pyytäviin nähden

Eikö näille kirkolliskokous kuitenkin juuri halunnut antaa nöyrästi tukensa? Valitettavasti juuri parisuhteensa rekisteröineille ja sille rukousta pyytäviin nähden oltiin kaikista ylimielisimpiä ja rakkaudettomimpia. Heille kirkolliskokous lupasi sellaista, mitä sillä ei ole valta antaa: Jumalan sanasta nousevaa rukousta, jonka Jumala mielellään kuulee. Eihän rukous ole vain jotakin huulten liikuttelua ja hyvien toiveiden sanoittamista. Se on Jumalan lahja. Hänen sanansa lupauksiin saamme tarttua ja niiden perusteella Jeesuksen nimessä, Pyhässä Hengessä anoa ja pyytää. Kun Jumalan sana ei tunnusta homoseksuaalista suhdetta, niin ei sellaisen parisuhteen puolesta lausuttua rukoustakaan Jumala kuule. Päinvastoin, joka rukoilee sen puolesta, rikkoo Jumalan II käskyä vastaan: Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu. Ylimielisintä ja rakkaudettominta rukouksia laativien ja käyttävien piispojen ja pastoreiden toiminnassa on se, että II käskyn vastaisesti rukoilevat pettävät Jumalan nimen avulla rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä. Sen sijaan, että kutsuisivat heitä hylkäämään Jumalan tahdon vastaisen elämänsä, uskomaan Kristuksen nimessä kaikki syntinsä anteeksi ja rukoilemaan Pyhän Hengen uudistavaa läsnäoloa heidän elämäänsä, he Jumalan nimessä jättävät nämä ihmiset petolliseen väärään rauhaan. Se on hengellistä julmuutta, josta lähimmäisenrakkaus ja toisen ihmisen kunnioitus on kaukana.

Juhana Pohjola

Suomen Luther-säätiön dekaaniEdellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus