SEITSEMÄNKYMMENEN HUOMATTAVIMMAN KANSAN SUKUPUU VEDENPAISUMUKSEN JÄLKEEN (1. MOOS. 10)

Paul Kretzmann
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 5/2010


Jaafetin pojat

10:1–2: "Tämä on kertomus Nooan poikien, Seemin, Haamin ja Jaafetin, suvusta. Heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen. Jaafetin pojat olivat Goomer, Maagog, Maadai, Jaavan, Tuubal, Mesek ja Tiiras."Jaakob mainitaan tässä kronologisessa luettelossa ensimmäiseksi, vanhimpana, kun taas toisessa luettelossa Seem mainitaan ensimmäisenä, Israelin lasten kantaisänä. Näiden miesten (Jaafetin poikien) jälkeläiset on tunnistettu vastaavasti jollakin todennäköisyydellä Vähän Aasian kimmeriläisiksi – joiden kanssa Walesin ja Britannian kymrit sekä antiikin Saksan kimrit ovat sukua – Etelä-Venäjän skyyttalaisiksi, meedeiksi, jotka asuivat Kaspian meren eteläpuolella, kreikkalais-italialaiseksi kansojen perheeksi sekä iberialaisiksi, georgialaisiksi ja Vähän Aasian armenialaisiksi.

10:3: "Ja Goomerin pojat olivat Askenas, Riifat ja Toogarma." Näiden jälkeläiset olivat todennäköisesti askaanit Pohjois-Fryygiassa, keltit tai gallit sekä pääosa Armenian kansasta.

10:4: "Ja Jaavanin pojat olivat Elisa, Tarsis, kittiläiset ja doodanilaiset." Näistä polveutuvat mahdollisesti Kreikan aeliaanit, antiikin espanjalaiset kansat, kyprolaiset ja kariaanit sekä dardannilaiset tai troijalaiset.

10:5: "heistä haarautuivat pakanoiden saarten asukkaat maittensa, eri kieltensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan." Jaafetilaisista ovat polveutuneet ja sittemmin eriytyneet kansat pitkin Välimerta, kukin oman kielensä, heimojensa ja kansakuntiensa mukaan

Haamin pojat

10:6: "Ja Haamin pojat olivat Kuus, Misraim, Puut ja Kanaan." Heidän jälkeläisensä ovat löydettävissä myöhemmin Etiopiassa, Egyptissä, Libyassa sekä Kanaanin maassa.

10:7: "Ja Kuusin pojat olivat Seba, Havila, Sabta, Raema ja Sabteka. Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan." Heidän jälkeläisensä elivät myöhemmin Luoteis-Afrikassa, Arabiassa ja pitkin Persian lahtea.

10:8–10: "Ja Kuusille syntyi Nimrod. Hän oli ensimmäinen valtias maan päällä. 9. Hän oli mahtava metsämies Herran edessä. Siitä on sananparsi: ’Mahtava metsämies Herran edessä niinkuin Nimrod’. 10. Ja hänen valtakuntansa alkuna olivat Baabel, Erek, Akkad ja Kalne Sinearin maassa." Yksi Kuusin poika mainitaan tässä erikseen hänen poikkeuksellisen kyvykkyytensä ja mahtavien valloitustensa tähden. Kyseessä oli Nimrod. Hänen saavutuksensa metsästyksessä olivat niin poikkeuksellisia, että niistä tuli kuuluisia kaikkien hänen aikansa kansojen keskuudessa. Hän perusti myös Eufrat- ja Tigris-jokien varrelle suuren valtakunnan, jossa oli pääkaupunki Baabel sekä muita mahtavia kaupunkeja, joiden rauniot on osittain löydetty. Mutta hän ryhtyi työhönsä Jumalan vastaisesti, Herraa vastustaen, oman mielensä kopeudessa ja ylpeydessä, mikä myös teki hänestä tyrannin ihmisiä kohtaan, kuten teksti osoittaa.

10:11–12: "Siitä maasta hän lähti Assuriin ja rakensi Niiniven, Rehobot-Iirin ja Kelahin,12. sekä Resenin Niiniven ja Kelahin välille; se on tuo suuri kaupunki." Tyytymättömänä valloituksiinsa Nimrod lähti Babyloniasta pohjoiseen maahan, joka myöhemmin tunnettiin Assurina tai Assyyriana. Sinne hän rakensi suuren kaupungin, Niiniven, joka muodostui neljästä osasta: eteläinen osa, varsinainen Niinive; itäinen osa, Rehobot; pohjoissuunnassa Kelah; sekä keskellä Resen. Tämä kaupunkien kokonaisuus oli niin suuri, että jälkeenpäin sen ympärysmitaksi sanottiin 480 stadionia eli noin 34 kilometriä, mikä vastaa hyvin mainintaa Joonan kirjassa (Joona 3:3).

10:13–14: [Footnote text: Cp. Barton, Archeology and the Bible, 44–58. ] "Ja Misraimille syntyivät luudilaiset, anamilaiset, lehabilaiset, naftuhilaiset, 14. patrokselaiset, kasluhilaiset, joista filistealaiset ovat lähteneet, sekä kaftorilaiset." Nämä kansat elivät myöhemmin varsinaisessa Egyptissä, pitkin Välimerta lounaaseen ja luoteeseen Filisteaan saakka sekä Välimeren saarilla

Kanaanin pojat

10:15–18: "Ja Kanaanille syntyivät Siidon, hänen esikoisensa, ja Heet,16. sekä jebusilaiset, amorilaiset, girgasilaiset,17. hivviläiset, arkilaiset, siiniläiset,18. arvadilaiset, semarilaiset ja hamatilaiset. Sittemmin hajaantuivat kanaanilaisten heimot." Tämä selittää useiden kansojen alkuperän: foinikialaiset Välimeren itärannikolla; heettiläiset, joiden eri haarat löytyivät kautta Vähän Aasian, Syyrian ja Kanaanin, joista jotkut valtasivat Juudan kukkulaisen maan Hebronin lähistöllä; jebusilaiset, jotka elivät maassa, johon Jerusalem myöhemmin rakennettiin; amorilaiset Juudan vuorilla ja kaukana Jordanin tuolla puolen; girgasilaiset, jotka ovat ehkä pitäneet hallussaan maata, joka sijaitsee kaakkoon Gennesaretin järvestä; hivviläiset, jotka elivät Gibeonista Hermanin juurelle; arkilaiset Siidonista pohjoiseen; siiniläiset ja semarilaiset, jotka elivät siellä, mikä oli myöhemmin Pohjois-Syyria ja Kilikia; arvadilaiset kaikkein kauimpana pohjoisessa näistä heimoista; hamatilaiset Orontes-joen rannalla. Kaikki nämä heimot ja kansat saivat alkunsa, kun Kanaanin lapset jättivät isiensä kodin ja etsivät omat paikkansa elää.

10:19: "Ja kanaanilaisten alue ulottui Siidonista Gerariin päin aina Gassaan asti sekä Sodomaan, Gomorraan, Admaan ja Seboimiin päin aina Lesaan asti." Nämä olivat kanaanilaisten yleiset rajat, heidän, jotka myöhemmin aiheuttivat Israelin lapsille niin paljon vastusta: Siidonista Foinikiassa Gazaan Filisteassa sisältäen maan länteen päin aina sinne saakka, jossa myöhemmin sijaitsi Kuollut meri.

10:20: "Nämä olivat Haamin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan."

Seemin pojat

10:21: "Myöskin Seemille, Jaafetin vanhimmalle veljelle, josta tuli kaikkien Eeberin poikien kantaisä, syntyi poikia." Seemiä kutsutaan tässä kaikkien Eeberin poikien – heprealaisten sanan laajemmassa mielessä – kantaisäksi, koska Eeber, poikiensa Pelegin ja Joktanin välityksellä, oli kahden eri ihmisryhmän esi-isä: Arabian joktanilaisten sekä aabrahamilaisten, sittemmin Israelin lasten.

10:22: "Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksad, Luud ja Aram." Kansat tai heimot, jotka polveutuivat heistä, löytyivät myöhemmin vastaavasti Persian Eelamista, Assyyriasta, Kaldeasta, Vähän Aasian Lyydiasta ja Syyriasta.

10:23: "Ja Aramin pojat olivat Uus, Huul, Geter ja Mas." Nämä nimet, jotka on löydetty eri kertomuksista, viittaavat siihen seikkaan, että Aramista polveutuvat heimot siirtyivät vähitellen itään ja koilliseen.

10:24: "Arpaksadille syntyi Selah, ja Selahille syntyi Eeber." Nämä kaksi nimeä, Selah (lähettää eteenpäin) ja Eeber (siirtyä yli) saattavat osoittaa, että heimojen muutto yhtenä suurena liikkeenä, josta puhutaan seuraavassa luvussa, tapahtui tähän aikaan.

10:25: "Ja Eeberille syntyi kaksi poikaa: toisen nimi oli Peleg, sillä hänen aikanansa jakaantuivat maan asukkaat, ja hänen veljensä nimi oli Joktan." Eeber otti luultavasti osaa suuren maastamuuttoon Babyloniaan tai hän antoi vanhemmalle pojalleen nimen Peleg (jakautuminen) viitaten epäilemättä siihen jakautumiseen ja sekasortoon, joka oli seurausta Jumalan puuttumisesta asioihin.

10:26–30: "Ja Joktanille syntyi Almodad, Selef, Hasarmavet, Jerah, 27. Hadoram, Uusal, Dikla, 28. Oobal, Abimael, Saba, 29. Oofir, Havila ja Joobab. Kaikki nämä olivat Joktanin poikia. 30. Ja heidän asumasijansa ulottuivat Meesasta aina Sefariin, Itävuorelle asti." Kolmestatoista nimestä tässä luettelossa useita on säilynyt eri osissa Arabiaa, ja niinpä arabialaiset ovat joktanilaisia, Seemin jälkeläisiä.

10:31: "Nämä olivat Seemin pojat heimojensa, kieltensä, maittensa ja kansakuntiensa mukaan. 32. Nämä olivat Nooan poikien heimot sukukuntiensa ja kansakuntiensa mukaan; ja niistä haarautuivat kansat maan päälle vedenpaisumuksen jälkeen." Tämä on Herran oma sukutaulu eikä sitä ole vielä syrjäytetty. Arkeologien hyvin huolellinen työ on päinvastoin vahvistanut Raamatun kertomuksen kohta kohdalta. Kaikki sukukunnat, jotka asuvat maan päällä, ovat syntyisin samasta verestä (Ap. t. 17:26).Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus