EKUMEENISEN TEOLOGIAN PERUSTA

Matti Roininen, pastori, Nastola

Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 2/2009


Kirkkojen Maailmanneuvosto (KMN) perustettiin v. 1948. Sen kolmas yleiskokous New Delhissä v. 1961 tuli suuntaa antavaksi. Silloin määritettiin perusta (baasis): ”Kirkkojen Maailmanneuvosto on niiden kirkkojen yhteys, jotka Raamatun mukaan tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.”

Baasis antaa mielikuvan tunnustukseen perustuvasta yhteistyöstä. Tämä ei tarkoittanut käytännössä yhteistä, vaan jokaisen kirkon omaa tunnustusta. Samalla luotiin edellytykset mm. ortodoksien ja katolilaisten mukaantulolle. Ortodoksinen kirkko (Moskovan patriarkaatti) hyväksyttiin jäseneksi samassa kokouksessa. Rooman kirkko tuli mukaan muutamaa vuotta myöhemmin (Vatikaanin 2. konsiili v. 1964).

Luterilaiselta kannalta herää kysymys siitä, mitä ilmaisu ”Raamatun mukaan” pitää sisällään. Historiallis-kriittinen raamatuntutkimus pääsi valtaan protestanttien keskuudessa 1800-luvun jälkipuoliskolla, siis ennen ekumeenisen liikkeen syntyä.

Raamattua tutkittiin tieteellisesti niin, että Jumalan ilmoitus asetettiin historiallisiin yhteyksiin uudella tavalla. Kriittisyys ei rajoittunut vain historiallisiin tapahtumiin, vaan se ulotettiin Raamatun teksteihin. Esitettiin erilaisia lähdeteorioita. Historiallis-kriittisestä tutkimuksesta tuli varsin nopeasti perinteisen luterilaisen käsityksen (sanainspiraatio) vastavoima.

Ortodoksinen kirkko tunnustaa Raamatun erehtymättömäksi traditioksi, joka jatkuu jumalallisella arvovallalla ekumeenisten eli yleisten kirkolliskokousten päätöksissä. Ortodoksien tavoitteena on sellaisen ekumeenisen yhteyden palauttaminen, jossa jumalallinen traditio voisi jatkua annetulla tavalla. Ortodoksiaan kuuluu näin sisäänrakennettu traditio-oppi, jonka mukaan Raamattua tulkitaan kunkin ajan tarpeiden mukaan. Sen kytkeminen historiallis-kriittiseen tutkimukseen onnistui omin korostuksin.

Kun Rooman kirkko päätti tulla mukaan ekumeeniseen toimintaan, se määritti suhteensa Raamattuun konstituutiossa ”Verbum Dei” (Jumalan ilmoitus): ”Jotta voisi päästä selville Raamatun kirjoittajien tarkoituksesta, on muun muassa otettava huomioon myös ’kirjallisuuden lajit’... Tutkijan pitää siis etsiä tarkoitusta, jonka raamatunkirjoittaja tietyssä tilanteessa, aikakautensa olot ja kulttuurimuodon huomioonottaen sekä silloisia kirjallisuuden lajeja käyttäen, on tahtonut ilmaista ja on todella ilmaissut. Jotta voisi näet käsittää oikein, mitä raamatunkirjoittaja on tahtonut kirjoituksellaan sanoa, on asianmukaisesti otettava huomioon ne yleiset ajattelu-, sanonta- ja kertomistavat, joita raamatunkirjoittajan aikana käytettiin...” (12. kohta)

Historiallis-kriittisestä raamatuntutkimuksesta on tullut Rooman kirkkoon pysyvä elementti. Tämä pitää yhtä sen perinteiden kanssa. Raamattukritiikin aloitti espanjalainen jesuiitta Suarez 1500-luvun lopulla.

Uusin esimerkki historiallis-kriittisen tutkimusmetodin vahvistumisesta katolilaisessa teologiassa on Joseph Ratzingerin Jeesus-kirja. Hän viittaa em. konstituutioon: ”Toistan, että kristillisen uskon struktuurin johdosta historiallis-kriittinen metodi pysyy luovuttamattomana” (esipuhe). Tekijä toteaa, että ”Kaikilla menneisyyden tuntemiseen tähtäävillä ponnisteluilla on kuitenkin se raja, että ne jäävät hypoteesin asteelle”. Menneisyyttä tulee tarkastella aikahistoriallisissa yhteyksissä, on ”tehtävä oikeutta myös koko kirkon elävälle traditiolle ja uskon analogialle”.

Roomalainen linja merkitsee historiallis-kriittisen tutkimuksen yhteensovittamista kirkon tradition kanssa niin, että jälkimmäinen säilyy loukkaamattomana. Raamattua tulee siis tutkia kriittisesti, mutta arvostelun ulkopuolelle on jätettävä kirkon virallinen traditio, johon kuuluvat mm. kirkolliskokousten päättämät ja paavin vahvistamat dogmit. Arvostelun yläpuolella ovat Rooman primaatti eli johtoasema, paavin universaalipiispuus ja erehtymättömyys, Trenton kirkolliskokouksen päätökset jne.

Historiallis-kriittisen raamatuntutkimuksen arviointia:

Historiallis-kriittisellä tutkimuksella oli syntyvaiheessa paikkansa idealististen väittämien vastapainona. Muutos tapahtui, kun järki korotettiin Raamatun yläpuolelle sen arvostelijaksi. Menettelyä puolustettiin sanomalla, että Raamatun inhimillisyydelle oli määrä tehdä sillä tavalla oikeutta. Asianomaisilta jäi kenties huomaamatta, että kyseenalaistaminen on askel kieltämiseen.

Kun historiantutkimus tahtoo tehdä itsensä tarpeelliseksi Raamatun oikeassa ymmärtämisessä, sillä voi olla yhtä ja toista annettavaa. Tällaista tutkimusta on pidetty luterilaisten keskuudessa palvelustytön asemassa. Ongelma on syntynyt siitä, että palvelustyttö on ottanut emännän aseman kähveltämällä ”tiedon avaimen”.

Ratzinger on oikeutetusti kiinnittänyt huomiota historiatutkimuksen rajoittuneisuuteen. Anakronismi (historian siirtäminen nykyisyyteen), josta tutkijat ovat varoittaneet, väijyy myös heitä itseään. Nykyajan arvioiminen jonkin muinaislöydön perusteella johtaa helposti itsepetokseen.

Arvostelu tutkimusta kohtaan on kuitattu suorastaan kevyesti huomautuksella, jonka mukaan ”tutkimus yleensä korjaa omat virheensä” (Nikolainen). Itsekriittisyys ei ole tähän mennessä ulottunut itse metodiin, joka kauan vallassa pysyessään on alkanut ruokkia itseään ja vähitellen dogmatisoitunut. Tuloksena on tiedeuskonto, vaikka tässä tapauksessa uskolla ja tieteellä ei pitäisi olla mitään tekemistä toistensa kanssa. Miksi muutoin papisto olisi koulutettu tieteellisellä teologialla vuosikymmenestä toiseen?

Raamatunhistoria on kauttaaltaan elävää historiaa, koska siinä esitetään elävän Jumalan toimintaa niin kuin hän on profeettojen ja apostolien kautta ilmoittanut. Jumalan ilmoitusta tulee lukea Raamatun oman historiankirjoituksen yhteydessä. Historia ei määrää Jumalan sanaa, vaan sana hallitsee historiaa. Herran kansa on kautta aikojen tarkastellut elämää ja tulevaisuutta pyhien kirjoitusten valossa.

Ulkonaisessa kristikunnassa on esiintynyt ilman historiallis-kriittistä tutkimustakin totena pitävää historiallista uskoa. Voimme olettaa ja odottaa, että historiatutkimus tekee nimensä mukaisesti palveluksia tälle uskolle. Historiallinen usko ei kuitenkaan vanhurskauta ihmistä Jumalan edessä. Se voi olla ääripäässään Raamatun totena pitämistä ja kirkon koko opin totena pitämistä olematta silti vanhurskauttavaa uskoa. Tämän kohteena on yksinomaan syntien anteeksiantamus Kristuksessa. 1. Kor. 15:1ss. Pelastavasta uskosta ei puhuta ekumeenisissa yhteyksissä yksimielisesti samassa merkityksessä.

Baasiksessa mainitun ”yhteisen kutsumuksen” täyttäminen tarkoittaa Raamatun mukaan lähetyskäskyn noudattamista (Matt. 28:18-20). Tästä me kaikki joudumme tilille Kristuksen tuomioistuimen edessä. ”Jokainen istutus, jota minun taivaallinen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” (Matt. 15:13, huom. konteksti!)

Kirkko ei ole maailmaa varten, vaan Herraa varten, joka sen omistaa ja sitä hallitsee. Kristinusko ei ole maailmanparannusoppi, vaan se tarjoaa evankeliumin kautta pelastuksen syntisille tuomitusta maailmasta ja kadotustuomiosta.Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus