VALENTIN ERNST LÖSCHER
Katsaus hänen elämäänsä ja teoksiinsa  Osa 1

Sten Rydh, pastori, Bengtfors, Ruotsi
Edellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus

Concordia 1/2008


Valentin Ernst Löscheriä pidetään luterilaisen puhdasoppisuuden viimeisenä suurena edustajana. Hänen ehkä tunnetuin teoksensa Timotheus Verinus (suom. Pietismin ongelmat luterilaisen tunnustuksen valossa, julk. Suomen Luterilainen Tunnustuskirkko) ilmestyi viime vuonna suomeksi. Suomalaisille lukijoille avautuu näin mahdollisuus tutustua tämän erittäin oppineen teologin ja kirkonmiehen merkittävään teokseen. Koska Löscher on suomalaiselle lukijakunnalle hyvin tuntematon, julkaisemme osissa Sten Rydhin artikkelin Löscherin elämästä ja teoksista. Löscherin tavoin myös Rydh on monipuolinen lahjakkuus. Hän on mm. teologi (Pyhän Pietarin evankelis-luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Bengtforsissa), viulupedagogi ja matematiikan opettaja.


1. Johdanto

Saksin vaaliruhtinaskunnan teologi Valentin Ernst Löscher (1673-1749) on erityisen mielenkiintoinen sen tähden, että hän eli ja vaikutti myöhäisen luterilaisen puhdasoppisuuden, pietismin ja varhaisen valistuksen välisenä murrosaikana. Yhtenä ajan oppineisuuden jättiläisistä hän oli kiinnostunut suuresta joukosta mitä erilaisimpia tieteellisiä aineita. Teologinen ja kirkollinen toiminta professorina Wittenbergissä ja superintendenttinä (vastaa suunnilleen piispaa) Dresdenissä tuli kuitenkin muodostamaan Löscherin keskeisen toimintakentän. Luterilaisen puhdasoppisuuden lipunkantajana Löscherillä oli monia kontakteja ajan johtaviin henkilöihin, ja hänen kirjeenvaihtonsa oli hyvin laaja. Löscher ja maan evankelis-luterilainen kirkko elivät myös poliittis-uskonnollisessa jännitekentässä Saksin vaaliruhtinaskunnan katolisen ruhtinashuoneen ja reformoidun Preussin välissä, joista jälkimmäinen osoitti yhä enemmän poliittisen herruutensa tässä Saksan osassa. Löscherin mielenkiintoinen elämä ja kattava kirjallinen tuotanto on tähän asti tullut vain muutaman harvan tieteellisen työn kohteeksi.

Käsissä olevassa kirjoitelmassa kosketellaan pääasiassa tapahtumia Löscherin elämässä ja hänen suhdettaan aikansa erilaisiin kirkollisiin suuntauksiin. Sen jälkeen selostetaan eräitä Löscherin kirjoituksia.


2. Löscherin aika

1700-luvun alku oli murrosaika Euroopassa. Sekä poliittisessa että kirkollisessa suhteessa ajalle leimallista oli sekä hajaannus että yhteyspyrkimykset. Westfalenin rauhaan sisältyi muun muassa, että myös reformoidut maat ja alueet saivat samat oikeudet, jotka luterilaiset olivat aiemmin saaneet Augsburgin uskonrauhassa.1 Tällä oli erityinen merkitys saksalaisella alueella, jossa esimerkiksi Brandenburgin vaaliruhtinaasta oli jo vuonna 1613 tullut reformoitu, kun taas puhdasoppinen luterilainen vaaliruhtinaallinen Saksi oli juuri ennen vuosisadan vaihdetta todistanut kauhulla ja pelolla, miten heidän vaaliruhtinaansa siirtyi roomalaiskatoliseen kirkkoon, mikä liittyi personaaliunionin (personaaliunioni on kahden tai useamman valtion liittouma, jossa valtiot ovat itsenäisiä ja erillisiä, mutta niillä on yhteinen valtionpäämies, Wikipedia) solmimiseen Puolan kanssa.2

Kirkollista tilannetta monimutkaisti voimistuva ruhtinasabsolutismi (itsevaltius), johon sisältyi muun muassa kirkkojen alistaminen laajan sensuurin alaisiksi. Tämä koetteli kehittyvää pietismiä, mutta myös luterilaista ja reformoitua puhdasoppisuutta. Kun sitten valistusfilosofia tuli esiin, Saksassa varsinkin wolffilaisuuden (nimitys filosofi Christian Wolffista) muodossa, sai tämäkin usein kokea valtiovaltojen nyrpeyden.3

Valentin Ernst Löscher oli henkilö, joka oli itse murroskohdassa eri suuntausten välissä. Puhdasoppisena luterilaisena teologina ja kirkonmiehenä hän toteutti uskonpuhdistuksen ja 1600-luvun puhdasoppisuuden linjaa. Hän seisoi kokosydämisesti tässä traditiossa ja pyrki olemaan uskollinen sitä kohtaan. Mutta samanaikaisesti hän oli saanut voimakkaita vaikutteita pietismistä ja hänellä oli hyvin samanlaisia ajatuskulkuja kuin Philip Jakob Spenerillä Pia Desideriassa (suom. Kirkon uudistus – Pia Desideria). Mutta juuri tämä yhdistelmä johti hänet tuskallisen seikkaperäiseen erimielisyyteen Hallen pietismin kanssa, taisteluun, joka kesti useiden vuosikymmenien ajan.4

Puhdasoppisena wittenbergiläisteologina Löscher edusti tieteellisestä oppitraditiota. Hän aloitti ensimmäisen teologisen aikakauslehden ja käytti siinä apuna suurta joukkoa merkittäviä työtovereita, joiden itsestään selvä johtaja hän oli. Löscherin kirjasto käsitti noin 60000 nidettä – yksi aikansa huomattavimmista kirjakokoelmista. Hän oli myös hyvin perehtynyt sen sisältöön. Klassiset ja modernit kielet, historia, numismatiikka (rahatiede), filosofia sekä teologia olivat Löscherin erikoisalueita. Hänen kirjallinen tuotantonsa oli erikoisen kattava.5

Käytännöllisenä kirkonmiehenä Löscher vaikutti neljäkymmentä vuotta Dresdenissä. Hän oli superintendentti vaaliruhtinaallisessa pääkaupungissa ja siten ylihovisaarnaajan jälkeen saksilais-luterilaisen kirkon arvostetuimman viran haltija. Ylikonsistorin (kirkon ylin hallintoelin) jäsenenä hänen oli usein pakko käydä kovaa kamppailua vastakkainasettelussa katolisen ruhtinashuoneen, yhä enemmän pietismistä vaikutteita saavan kirkollisen hallinnon ja oman puhdasoppisuuden sitoman omantuntonsa kanssa. Useissa tilaisuuksissa Löscher joutui hyvin lujille, mutta hänen onnistui pitää pintansa.6 Saarnaaja Löscher arvosteli useissa tilaisuuksissa vaaliruhtinas August Väkevän irstailevaa, Ludwig XIV:tä jäljittelevää hovielämää. Suunnattomia summia tuhlattiin Dresdenin tekemiseksi barokin tyyssijaksi, samalla kun ruhtinashuone ei vähääkään epäröinyt ottaa tätä varten rahaa köyhiltä ja kärsiviltä pakolaisilta, joita tähän aikaan pakeni joukoittain Itävallasta katolista vastauskonpuhdistusta. Löscher ei voinut muuta kuin protestoida sellaisia vääryyksiä vastaan. Tämä aiheutti hänelle monia ikävyyksiä ja esivallan epäsuosion. Mutta poliittisten syiden tähden hallitsija pidättäytyi ryhtymästä vakavissaan toimiin itsenäistä ja suorapuheista superintendenttiä vastaan.7

 

1. Vuoden 1648 rauhansopimuksessa oli käytetty kaksiselitteistä formulointia, jotta vältyttäisiin ottamasta kantaa siihen, pitäisikö reformoituja kutsua "Augsburgin uskonsukulaisiksi" (saks. Augsburgische Religionsverwandte) vai ei. Tosiasiallisesti kaikki kolme tunnustusta jäivät siten Saksan valtakunnassa poliittisesti yhdenvertaisiksi. Schreyer 1938, s. 7.

2. Engelhardt 1856, s. 98, Greschat 1971, s. 31, Göransson 1973, s. 240.

3. Kobuch käsittelee seikkaperäisesti sensuuria Saksissa 1697-1763. Kobuch huomauttaa, ettei absolutismi koskaan kehittynyt täydelliseksi Saksissa. Kobuch 1988, s. 15.Sensuurista ja valistuksesta ks. s. 44-, puhdasoppisuudesta ja pietismistä s. 89-. Löscher koki ruhtinasabsolutismin, ajan muotiliikkeen, hengenvaarallisena uhkana kirkolle. Göransson 1973, s. 241.

4. Vanhemman, pietistisesti leimautuneen, pääasiassa kielteisen näkemyksen myöhäisortodoksiasta (puhdasoppisuudesta), jota on edustanut August Tholuck, on paljolti arvioinut uudelleen Hans Leube (vrt. Tholuck 1852, Leube 1924, 1928 ja 1975). Löscherin teoksesta Pia Desideria ks. Blanckmeister 1920, s. 24-26 ja Greschat 1971, s. 190-. Kiistaa Hallen pietismin kanssa käsittelee erityisen seikkaperäisesti Engelhardt 1856, s. 169-262.

5. Löscherin kirjastosta ks. Friese 1964, s. 73-78, 203, Blanckmeister 1920, s. 258, 276, Kersten-Thiele 1937, s. 37. Tholuck ainoastaan ilmoittaa kirjojen määräksi 80000. Tholuck 1852, s. 302-.

6. Vaikein vastakkainasettelu syntyi vuonna 1720, kun Löscher ilman ylihovisaarnaajan hyväksyntää opillisista syistä teki muutoksen erääseen esirukoustoimitukseen, minkä syynä oli katolisen kruununprinsessan edessä oleva synnytys. Asetettuna esivallan uhkavaatimuksen eteen, että hänen oli joko erottava tai käytettävä esirukouskaavaa ilman muutosta, perääntyi hän lopulta, kuitenkin vasta kieltäydyttyään pitkähkön ajan saarnaamasta. Blanckmeister 1920, s. 79-98, Greschat 1971, s. 51-.

7. Preussin hovi vaati useita kertoja, että August Väkevän tulisi ryhtyä toimenpiteisiin Löscheriä vastaan, mutta tämä katsoi, ettei sellainen toimenpide sopinut yhteen valtion edun kanssa. Kobuch 1988, s. 93.

 

KIRJALLISUUTTA

Franz Blanckmeister, Der Prophet von Kursachsen. Valentin Ernst Löscher und seine Zeit. Dresden 1920.

Moritz von Engelhardt, Valentin Ernst Löscher nach seinem Leben und Wirken. Ein geschichtlicher Beitrag zu den Streitfragen über Orthodoxie, Pietismus und Union. 2. Aufl. Stuttgart 1856.

Hans Friese, Valentin Ernst Löscher. Berlin 1964.

Martin Greschat, Zwischen Tradition und neuem Anfang. Valentin Ernst Löscher und der Ausgang der lutherischen Orthodoxie. Witten 1971.

Sven Göransson, Aktuella utvecklingstendenser i den internationella kyrkohistorieutvecklingen. I: Kyrkohistorisk årsskrift 1973. Uppsala 1973.

Wilhelm Kersten-Thiele, Die Kirchengeschichtsschreibung Valentin Ernst Löschers. Eine kirchengeschichtliche Quellenstudie. Diss. theol. Breslau. Halle 1937.

Agatha Kobuch, Zensur und Aufklärung in Kursachsen. Ideologische Strömungen und politische Meinungen zur Zeit der sächsich-polnischen Union (1697-1763). Weimar 1988.

Hans Leube, Die Reformideen in der deutschen lutherischen Kirche zur Zeit der Orthodoxie. Leipzig 1924.

Hans Leube, Kalvinismus und Luthertum im Zeitalter der Orthodoxie. Bd. 1: Der Kampf um die Herrschaft im protestantischen Deutschland. Leipzig 1928.

Hans Leube, Orthodoxie Und Pietismus. Gesammelte Studien. Arbeiten zur Geschichte des Pietismus, Band 13. Bielefeld 1975.

Paul Schreyer, Valentin Ernst Löscher und die Unionsversuche seiner Zeit. Diss. theol. Ochsenfurt/Schwabach 1938.

August Tholuck, Der Geist der lutherischen Theologen Wittenbergs im Verlaufe des 17. Jahrhunderts, theilweise nach handschriftlichen Quellen. Hamburg-Gotha 1852.

Suomennos: Hannu LehtonenEdellinen kirjoitus  Seuraava kirjoitus