MUUT LEHDET:

 

KESKUSTELUA SUOMEN TEOLOGISEN

INSTITUUTIN VIRKAKANNASTA

Timo Laato, Nakkila

 

Länsi-Suomen Herännäislehti 11/2003

 

Viime aikoina on käyty keskustelua Suomen Teologisen Instituutin kirkon virkaa koskevista linjauksista. Seuraava kirjoitus on kannanotto tähän aiheeseen. Yh­distyksemme (LSRY) johtokunta on kokouksessaan (21.10.2003) tehnyt seuraa­van päätöksen:

 

LSRY:n johtokunta pitää välttämättömänä, että STI edelleen toimii perustamis­asiakirjansa mukaisesti ja sanoutuu irti Eero Junkkaalan Kotimaassa 26.09.2003 esittämistä kannanotoista ja käytännöstä. LSRY odottaa STI:n hallitukselta toimia yhteistyöedellytysten jatkumiseksi.

 

Johtokunnan päätös on toimitettu STI:n hallitukselle sihteerin toimesta, sa­moin seuraava kirjoitus allekirjoittaneen omasta aloitteesta.

 

Viime Kulmakiven (STI:n tiedotuslehden) numerossa 5/2003, ss. 2-3 STI:n tutkija Timo Eskola kommentoi Kotimaan haastattelusta (26.9.2003) syntynyttä keskustelua. Haastattel­ussa STI:n pääsihteeri Eero Junk­kaala kertoi avoimesti harjoittamas­taan yhteistyöstä kirkkomme pappi­en kanssa, myös naispuolisten pap­pien kanssa. Samassa yhteydessä hän myös puhui erillisvihkimysten tarpeettomuudesta, jos niitä arvioi­daan teologisista perusteista käsin. Kuitenkin käytännön syistä hänen mielestään olisi hyvä sallia erillisvih­kimykset niille, jotka eivät muunlais­ta ratkaisua hyväksy.

 

Allekirjoittaneen mielestä pääsih­teeri Eero Junkkaalan haastattelu ja siinä esitetyt mielipiteet eivät ole sopusoinnussa STI:n ns. perusta­misasiakirjan kanssa, jossa virkaky­symys on ratkaistu aidosti apostoli­sella ja kristikunnan perinteistä kan­taa kunnioittavalla tavalla. Vaikka Junkkaala ilmeisesti (edelleen) pitää kirkon virkaratkaisua 1986 vääränä, hän ei kuitenkaan toimi Raamatun ohjeiden mukaan käytännössä. Li­saksi hän puheillaan erillisvihkimys­ten tarpeettomuudesta nakertaa mo­nien tunnustuksellisten teologian opiskelijoiden luottamusta ja saattaa parhaillaan käynnissä olevat keskus­telut piispojen kanssa erikoiseen va­loon. Keskusteluja erillisvihkimysten tarpeellisuudesta käy henkilö, joka ei edes itse usko niiden tarpeellisuu­teen teologisista perusteista käsin ja tuo tämän vielä avoimesti julki valta­kunnallisessa lehdessä!

 

Nyt siis Eskola käyttää tärkeän, painavan puheenvuoron tässä asias­sa. Hänen mielestään koko ongelma ”koskee niin sanottuja ajo-ohjeita eli sitä, miten suhtaudutaan yhteistyö­hön naispuolisten pappien kanssa” (s. 2). Edelleen: ”Yksi näkemys väis­tämissäännöistä ei voi olla mielek­kään yhteistyön edellytys.” (s. 3)

 

Eskolan lähtökohta käytävään keskusteluun on varsin taitava. Onhan tunnettua ja laajalti hyväksyttyä, että ns. ajo-ohjeissa sallitaan tiettyä liikkumavaraa kunkin työtehtävän ja henkilökohtaisen asenteensa pohjal­ta. Mutta nyt ei kumminkaan tark­kaan ottaen ole kysymys erilaisista väistämissäännöistä. Pikemminkin keskustellaan siitä, pitääkö STI:n perustamisasiakirjassa tunnustettu apostolinen ja kristikunnan perintei­nen virkakanta yleensä millään ta­valla näkyä arjen seurakuntatyössä. Vaikuttaako yhdessä aikanaan sovit­tu linja lainkaan käytännön linjauk­siin? Sitooko opetus opettajaa hänen omassa elämässään?

 


Eskolan mukaan po. perustamis­asiakirjan ”teksti oli minimi, jonka kaikki osapuolet saattoivat hyväksyä (s. 2). Mutta ei hän edes itse ole aina toiminut tämän ”minimin” mu­kaan. Toimittamassaan STI:n juhla­kirjassa ”Raamattukeskustelun polt­topisteessä – STI 10 vuotta” hän oli omalta puoleltaan hyväksymässä naispappeutta puoltavan puheenvuo­ron julkaisemista. Onko tämä sitä ”teologisista perusteista” vallitsevaa yksimielisyyttä, joka Eskolan todis­tuksen mukaan ”onkin välttämätöntä” (s. 2, vrt. Junkkaalan käsitystä edellä­, että erillisvihkimyksille ei ole teologisia perusteita)? Tuskin enää edes kaikki STI:n perustajajäsenet allekir­joittaisivat perustamisasiakirjan lau­setta, että ”paimenen virka kuuluu miehelle”. Ainakaan käytännössä ei tämän mukaisesti läheskään aina toi­mita.

 

Edelleen Eskola huomauttaa, että ”nyt käytävä kiista ei koske juuri lainkaan (!) instituutin käytännön työ­tä” ja että ”opiskelijamaailmassa väistämissääntöjen pohdinta on teo­reettinen aihe” (s. 3). Oman koke­mukseni perusteella väistämissään­töjen pohdinta on opiskelijamaail­massa hyvinkin keskeinen ja käytän­nöllinen aihe. Siitä keskustellaan itse asiassa jopa ennen teologisten opin­tojen mahdollista aloittamista. Kysellää­n vakavasti, onko apostolisen ja kristikunnan perinteisen virkakannan edustajilla tulevaisuudessa lainkaan työtä tarjolla Suomen ev. lut. kirkossa.