VALMENNUSTA RAAMATUNKRITIIKIN KRIITIKOILLE

Petri Kivenheimo, Espoo

 

Kirjoissa, lehtiartikkeleissa, tv-dokumenteissa ym. yhteyksissä törmää toistuvasti väitteisiin, jotka, jos olisivat totta, merkitsisivät sitä, että Raamattua ei olisi syytä ottaa täysin vakavissaan Jumalan omana, erehtymättömänä sanana. Tämän esityksen tarkoituksena on pyrkiä varustamaan lukijaa kohtaamaan ja torjumaan näitä vihollisen hyökkäyksiä, omaksi ja lähimmäistensä hengelliseksi parhaaksi. Teknisesti teksti on rakennettu eräänlaiseksi tarkistuslistaksi: se on jaettu numeroituihin alakohtiin, joista kussakin esitetään yksi huomioon otettava näkökohta.

 

1. Tarkasta kritisoitavan tekstin kirjoittajan asenne Raamattuun. Jos huomaat hänen tekstistään hänen asettuneen Raamatun sanan yläpuolelle sen tuomariksi, voit päätellä siitä seuraavat seikat:

 

a) Kirjoittaja on valheen hengen vallassa, sillä hän vastustaa totuuden Henkeä, joka on puhunut ja puhuu Raamatun sanan kautta (Joh. 14:26; 17:17).

 

b) Kirjoittaja on epäjumalanpalvelija, sillä hän kirjoittaa jonkin sellaisen käsityksen pohjalta, joka ei ole peräisin Raamatusta, ja asettaen tämän vieraan käsityksen Raamatun sanan yläpuolelle, siis seuraten jonkun vieraan jumalan ilmoitusta. (Jos tämä kohta vaikuttaa vaikeatajuiselta, Lutherin Ison katekismuksen ensimmäisen käskyn selitykseen tutustuminen auttaa ymmärtämään, mitä epäjumalalla ja epäjumalanpalveluksella tarkoitetaan.)

 

c) Lukiessasi tällaista tekstiä olet joutunut Jumalan koettelemaksi, rakastatko Häntä, niin että pidät Hänen sanansa, vaikka sinulla on vaihtoehto, joka sinua vetää ja houkuttelee (ks. 5. Ms. 13:1-4). Ellet pitäydy sola scriptura (yksin Raamattu) -periaatteeseen, et voi pitäytyä (ainakaan johdonmukaisesti) sola gratia (yksin armo), sola fide (yksin usko) etkä solus Christus (yksin Kristus) -periaatteisiinkaan, vaan olet seuraamassa niiden totuudesta luopuneiden harhaopettajien jälkiä, joista Raamatussa nimeltä mainitenkin varoitetaan (2. Tim. 2:16-18).

 

2. Tarkasta kriitikon tapa referoida Raamattua. Ei ole harvinaista, että raamattukriitikot referoivat Jumalan sanaa epätäsmällisesti ja suorastaan harhaanjohtavasti. Esimerkiksi voidaan ihmetellä, miten erämaavaellus kesti Raamatun mukaan 40 vuotta, vaikka matkan pituus ei olisi vaatinut kuin vajaan kuukauden. Raamattu itse antaa moniin tämäntapaisiin kysymyksiin (esim. juuri äsken mainittuun) suorat vastaukset, joita kriitikko joko ei ole vaivautunut hakemaan tai ei tahdo lukijoilleen kertoa. Siksi referaatti harhauttaa lukijan olettamaan, että kyseessä olisi jokin Raamatun epäjohdonmukaisuus tai outous. Jos tällaista harhaanjohtavaa tekstiä käy Raamattua tutkimatta seuraamaan, voi syyttää vain itseään siitä, että vaihtoi totuuden valheeseen ja uskoi ja kunnioitti luotua enemmän kuin Luojaa (Room. 1:25).

 

3. Tarkasta kriitikon tapa referoida lähteitä, joita hän vetää esiin Raamatun kyseenalaistamiseksi. Antaako hän lukijalle mahdollisuuden itsenäisesti arvioida vedotun lähteen asiasisältöä, vai jääkö lukija vain kirjoittajan väittämien varaan, jolloin mitään ei itse asiassa ole näytetty toteen? Raamattukriitikoille on varsin tyypillistä toimia H. C. Andersenin Keisarin uudet vaatteet -sadun räätälien tavoin, jotka ylivertaisina ammattimiehinä esiintyen saivat itseään viisaina pitävät miehet (ja naiset) todistamaan sellaisten väitteiden puolesta, joita räätälit esittivät, vaikka todistajien omat aistit tosiasiassa eivät räätälien väitteitä vahvistaneetkaan. Kun syntyy ilmapiiri, jossa viisauden ja ammattipätevyyden maineen saavuttaminen ja säilyttäminen on sidoksissa vallitsevan "pravdan", virallisen "totuuden", kritiikittömään hyväksymiseen, todisteiden vaatiminen ja varmoina esitettyjen väitteiden kyseenalaistaminen tuntuu kiusalliselta ja asiaankuulumattomalta, vaikka samaan aikaan esiinnytään ennakkoluulottomina ja kriittisinä.

 

Tätä asiaa voi havainnollistaa rinnastus oikeudenkäyntiin. Jos oikeudessa joku väittää saaneensa tietonsa monilta luotettavilta silminnäkijöiltä, mutta ei anna näiden nimiä ja yhteystietoja, niin että heitäkin voitaisiin kuulustella ja käyttää todistajina, oikeudelle jää vain tieto, että joku, joka ei edes väittänyt olleensa itse oikeuden tutkimia tapahtumia näkemässä, esitti niitä koskevia väitteitä vedoten sellaisiin kuulopuheisiin, joiden tarkistamismahdollisuutta hän ei oikeudelle tarjonnut. Tällainen todistus ei oikeudessa paljoa paina, eikä sen pitäisi merkitä sen enempää muissakaan totuuden selvittämiseen tähtäävissä harkintatilanteissa.

4. Tarkasta kriitikon kysymyksenasettelu. Mitä vaihtoehtoja hän ylipäänsä tarkastelee? Onko Raamatun kirjaimellisen totuuden mahdollisuus suljettu jo lähtökohtaisesti vaihtoehtojen ulkopuolelle? Siinä tapauksessa kysymys ei varsinaisesti edes ole Raamatun kritiikistä vaan silmänkääntötempusta, jossa ollaan kritisoivinaan sellaista, mitä ei tosiasiassa oteta ensinkään tarkasteltavaksikaan.

 

Esimerkki: Jos tarkastellaan evankeliumien kertomusta siitä, miten Jerusalemin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti Jeesuksen kuolinhetkellä (Matt. 27:51; Mark. 15:38; Luuk. 23:45), voidaan väittää, ettei mikään tunnettu luonnonilmiö voisi vaikuttaa tällaista tapahtumaa. Tämä väite voi olla hyvinkin uskottava, mutta koko kysymyksenasettelu on naurettava, sillä Raamattu ei väittänytkään, että jokin normaali luonnonilmiö olisi ollut tämän tapahtuman syynä tai edes välikappaleena. Ylösnousemuksen aamuna enkeli vieritti raskaan kivenjärkäleen Jeesuksen haudan suulta, ja enkeli herätti sittemmin vankeudessa nukkuvan Pietarin tönäisemällä häntä kylkeen johdattaakseen hänet ulos vankilasta; tämä sama selitys – Jumalan lähettämän enkelin toiminta – on raamatullisessa kontekstissa luonteva myös selittämään temppelin esiripun repeämisen. Ongelmana onkin se, että kriitikko on jo valmiiksi sitoutunut todellisuuskäsitykseen, jossa enkelien vaikutukselle aineellisen maailman tapahtumiin ei ole sijaa. Tällaiseen maailmankuvaan sitoutuessaan ihminen on epäuskon tilassa, eikä asiaa lainkaan auta se, jos hän voisi uskoa joidenkin sellaisten Raamatun kertomien tapahtumien historiallisuuteen, jotka ovat naturalistinkin mielestä mahdollisia (kuten "Juudas meni pois ja hirttäytyi"). Raamatussa Jumala ilmoittaa itsensä sanoissaan ja teoissaan, ja jos joku uskoo koko maailmanhistorian aikana vain sellaista tapahtuneen, mihin ei hänen mielestään mitään Jumalan erityistä vaikutusta edes tarvita, hän on kokonaan epäuskoinen aivan siitä riippumatta, kuinka monille Raamatussa kerrotuille tapahtumille hän on mielestään löytävinään "luonnollisen selityksen" voidakseen pitää niitä (tai joitain niitä muistuttavia tapauksia) historiallisina tosiasioina.

 

5. Yksi suosittu tapa pyrkiä kyseenalaistamaan Raamatun luotettavuutta on vedota siihen, että samoja tai samantapaisia asioita, joita Raamatussa kerrotaan Jumalan tekoina, esitetään vanhoissa Raamatun ulkopuolisissa lähteissä jonkun muun jumaluuden jollekin muulle ihmiselle tekemiksi. Näissä yhteyksissä on syytä ensinnäkin muistaa, mitä edellä on sanottu siitä, tarjotaanko kritiikin lukijalle mahdollisuutta tarkastaa lukemaansa alkuperäislähteistä. Nykyaikana on mahdollista esittää kaikki historiallinen todistusaineisto "näköispainoksena" Internetin kautta koko maailman tutkittavaksi. Ellei näin ole jossain tapauksessa tahdottu menetellä, voi sanoa, että kätkettyyn todistusaineistoon vetoava vakuuttelu jää todistuksena väkisinkin aukolliseksi.

 

Toinen tässä olennainen seikka liittyy taas kysymykseen kriitikon maailmankuvasta. Julkilausumattomana uskomuksena monilla Raamatun kriitikoilla on oletus siitä, että uskonnollinen ajattelu olisi kehittynyt vähitellen (evolutiivinen uskonnonhistoria). Näin ollen Raamatun kyseenalaistamiseksi katsotaan riittävän, jos olisi olemassa jokin sellainen historiallinen lähde Raamatun ulkopuolella, jossa on jotain samantapaista ainesta kuin Raamatussa. Tällöin ajatellaan, että Raamattuun on otettu (ehkä jonkin verran muutetussa asussa) joitain senaikaisia taruja tai myyttejä, ja tämän katsotaankin olevan riittävä syy Raamatun kirjaimellisen, historiallisen totuuden kieltämiseksi.

 

Raamatullisesta todellisuuskäsityksestä käsin tarkasteltuna tilanne on kuitenkin täysin erilainen, vaikka yhtäläisyydet Raamatun ja sen ulkopuolisten lähteiden välillä olisivat sinänsä selvät ja ilmeisetkin. Nykyihmisethän ovat kaikki Raamatun mukaan, ei ainoastaan Aadamin ja Eevan vaan myös Nooan ja hänen poikiensa Seemin, Haamin ja Jaafetin jälkeläisiä (1. Moos. 9:18-19). Näin ollen koko ihmiskunnalla on yhteinen alkuperä, ja tämä tarkoittaa myös historian ja kulttuurin alkuperäistä yhteisyyttä, joka jatkui aina Baabelin torniin ja kieltensekoitukseen (1. Moos. 11:1-9) asti. Siksi ei ole outoa, että pakanoilla on ollut uskonnollisia käsityksiä, jotka ovat muistuttaneet Raamatun sisältöä: nämä pakanathan ovat hurskaan Nooan jälkeläisiä suoraan alenevassa polvessa, ja heidän historiatietonsa ja varhaisin kulttuuriperimänsä (ja teologiansakin) palautuu Nooan perhekuntaan ja heidän uskoonsa Raamatun Jumalaan.

 

Esimerkiksi vedenpaisumuskertomukset ovat ihmiskunnan keskuudessa sangen yleistä perimätietoa. Tämä ei suinkaan tarkoita sitä, että Raamatun vedenpaisumuskertomus olisi vain yksi osa ihmiskunnan yhteistä mytologiaa, vaan osoittaa päinvastoin, että vedenpaisumus on todellista historiaa, kuten Raamattu edellyttääkin. Jos sitten vertaa Raamatun vedenpaisumuskertomuksen sisältöä muihin vedenpaisumuskertomuksiin, on helppo havaita, että nimenomaan Raamatun kertomus on aito ja tarkka: siinä on asiallinen kertova ote, kaikkien arkissa pelastuneiden miesten nimet (ja Nooan ja Seemin iätkin) ja vieläpä otteita Nooan "lokikirjasta" kalenteripäivämerkintöjä myöten. Näitä yksityiskohtia ei ole missään muualla, vaan vedenpaisumuskertomusta on muunneltu monijumalaiseen tai muuten epäraamatulliseen muotoon, Nooaa vastaavasta hahmosta on voitu tehdä jonkinlainen yli-ihminen tai puolijumala, ja oikea Jumalan tuntemus ja synnin tunto on tietysti tipotiessään. Juuri näinhän Raamatun mukaan aina tapahtuukin syntisten ihmisten joukossa, kun heidät päästetään oman kelvottoman mielensä valtaan: totuus muuntuu ja turmeltuu, ja elävän Jumalan pelko, kiittäminen ja kunnioittaminen vaihdetaan epäjumalanpalvelukseen. Kun totuutta näin pidetään vääryyden vallassa, siinä on yhä tunnistettavia piirteitä oikeasta totuudesta, mutta irvokkaasti vääristeltyinä.

 

Toiseksi esimerkiksi voisi ottaa arkeologisissa kaivauksissa löydetyn taulun, jonka tulkitaan esittävän sitä, miten vanhan Babylonian/Sumerin kuningas Hammurapi sai lain auringonjumalalta. Koska Hammurapi ajoitetaan Moosesta varhaisemmaksi, tätä löytöä on tahdottu käyttää väittämään, että Raamattu olisi vain kopioinut kertomuksen laintaulujen saamisesta joltain jumalalta ja sovittanut sen sitten Moosekseen. Tosiasiassa on tietysti ensinnäkin selvää, että Mooseksen historia Raamatussa on pitkä ja perusteellinen ja laintaulujen saaminen Siinain vuorella, jolla Jumala ilmestyi, on elimellinen osa kokonaisuutta, jolla ei ole mitään vastinetta Hammurapin tai kenenkään muunkaan aikaisemman kuninkaan elämässä. Mitä itse Hammurapi-reliefin tulkintaan tulee, niin ajatus siitä, että laki voidaan hakata kivitauluihin tai että lain ja oikeuden katsotaan olevan peräisin jumalalliselta vallalta, on sinänsä sekä luonteva että oikea. Raamatun mukaan sekä esivalta sinänsä (Room. 13:1) että esivallan kyky hallita oikeudenmukaisesti (Snl. 8:15-16) on peräisin elävältä Jumalalta, eikä Hammurapi tietysti ollut tästä mikään poikkeus. On myös huomattava, että on vain yksi Jumala, jolta kaikki hyvä on tullut ja tulee – myös pakanoille, jotka eivät Häntä tunne eivätkä palvele, vaan seuraavat epäjumalia, kuten Paavali hyvin selvästi ilmoitti lystralaisille (Ap. t. 14:16-17) ja ateenalaisille (Ap. t. 17:25). Niinpä Hammurapikin oli aivan oikeassa väittäessään, että kaikki se, mikä hänen lainsäädännössään oli hyvää ja oikeudenmukaista, oli peräisin "korkeammalta voimalta". Itse asiassa hänellä saattoi olla paljon oikeaakin tietoa Jumalasta, hänhän eli vielä varsin lähellä Nooan aikaa. Sekään, että Jumalaa kuvattiin ko. reliefissä ehkä auringon hahmoisena, ei sinänsä välttämättä tarkoittaisi, että kyseessä olisi ollut epäjumala – puhuuhan Raamattu Kristuksesta vanhurskauden aurinkona (Mal. 4:2; Luuk. 1:78-79). Voi myös ajatella niinkin päin, että jos ihmisillä tuohon aikaan oli ajatus siitä, että lait olivat peräisin Jumalalta, niin antamalla oman lakinsa ytimen juuri siinä muodossa ja sillä tavalla, jonka ihmiset mielikuvissaan yhdistivät aiemmin vallinneiden lakien alkuperään Jumala osoitti kertakaikkisesti sekä sen, että Häneltä oli oikeus tähän astikin tullut, että sen, että tämä, mitä Hän nyt Moosekselle antoi, oli todistettavasti aito ja alkuperäinen Jumalan laki, kaikkia muita parempi, ja se, johon muita oli verrattava ja jolla ne oli perusteltava – siis kaikkien lakien mittapuu eli kaanon.

 

Edellä sanotun ydin ei ole siinä, etteikö Hammurapi olisi voinut olla karkea ja paatunut epäjumalanpalvelijakin. Olennaista on sen sijaan se, että ottamalla Raamatun ilmoituksen vakavasti alkuhistoriankin osalta voimme ymmärtää oikein kaiken muunkin inhimillisen historian eikä meidän tarvitse joutua ymmälle muun todistusaineiston suhteen. Tärkeää on sekin, että tajuaa tämän Raamatun vakavasti ottavan lähtökohdan antavan mahdollisuuksia todelliseen eri vaihtoehtojen puntarointiin, ei ainoastaan Hammurapin hengellisen tilan osalta vaan yleisemminkin: esim. vedenpaisumusgeologian saralla on erilaisia käsityksiä, joista keskustellaan ja väitellään, kuten tieteessä yleensäkin on – ja oli jo Lutherinkin aikana – tapana, jotta parhaat väitteet ja perustelut saataisiin esiin. Kysymys ei siis suinkaan ole siitä, että Raamatun todesta ottaminen olisi aidon tieteen loppu; se on pikemminkin sen alku (Ps. 119:98-100).

 

Mielenkiintoinen on myös se seikka, että Raamatun ulkopuolellakin on odotusta ja ajatusta, että neitsyt tulisi raskaaksi ja tämä olisi käänteentekevä tapahtuma ihmiskunnan historiassa. Tämähän on raamatullisesti ajatellen hyvin helppoa ymmärtää: protoevankeliumi vaimon siemenestä (1. Moos. 3:15) on ollut Nooan perhekunnan ja sitten koko ihmiskunnan ainut toivon lähde kaikkea synnin ja Jumalan vihan kauhistusta vastaan. Yhtä selvää tietysti on, että sielunvihollinen on tehnyt kaikkensa vääristääkseen tämän pelastavan uskon keskeisen kohdan ja harhauttaakseen näin ihmiskunnan, niin kuin nyt Uuden liiton aikanakin väärät profeetat ja antikristukset eksyttävät monia (Matt. 24:4-5,11; 1. Joh. 2:18,22).

 

Kaiken kaikkiaan siis Raamatun kritiikki on sidoksissa kriitikon omaan todellisuuskäsitykseen, ja siinä käytetyn perustelutavan ja sen edellyttämän tausta-ajattelun ymmärtäminen on olennaista, jotta voisimme auttaa ihmisiä (itseämme ja muita) näkemään valheiden verhon läpi ja tallaamaan tällä kohden käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, mihin meidät on Kristuksen seurakuntana kutsuttukin (Luuk. 10:19). Kun näkee edes jotain siitä, miten mitättömiä, surkeita, pimeitä ja typeriä ajatuksia liikkuu vihollisen eksyttämien, oman viisautensa maineella ratsastavien tämän maailman viisaiden ja kirjanoppineiden mielessä, ja kuinka he eivät pysty tai tahdo tuoda edes oman ajattelunsa perustavia uskomuksia julki nähtäviksi ja arvioitaviksi, vaan ne täytyy kaivaa erikseen esille heidän tekstiensä takaa, jotta pääsisi edes tajuamaan, mitä he itse asiassa opettavat ja varmaksi väittävät, on paljon helpompi kiittää, ylistää ja kunnioittaa jumalien Jumalaa ja herrain Herraa, joka on nähnyt hyväksi salata pelastuksen tien itse mielessään viisailta ja ymmärtäväisiltä, mutta ilmoittaa sen lapsenmielisille (Luuk. 10:21), jotka lukevat Raamattua niin kuin se on kirjoitettu, uskovat, niin kuin on kirjoitettu, ojentautuvat sen mukaan, mikä on kirjoitettu, ja saavat Jumalalta todellisen elämän, sekä nykyisen että tulevaisen, niin kuin on kirjoitettu (1. Tim. 4:8). Mutta viisaina pidettyjen ajatukset Herra tuntee ja tietää ne turhiksi (1. Kor. 3:20); ja koska meillä on Herran Kristuksen mieli (1. Kor. 2:16), niin on soveliasta, etteivät ne olisi meillekään aivan tuntemattomat. Onpa vielä niinkin, että Hän vangitsee viisaat heidän viekkauteensa (1. Kor. 3:19). Siksi onkin niin tärkeää, että emme kristittyinä olisi itse mielestämme viisaita (Room. 12:16) ja että on tultava tyhmäksi maailman silmissä voidakseen viisastua Jumalan silmissä (1. Kor. 3:18). Aina, kun luullaan voitavan yhdistää maailman viisaus ja salattu Jumalan viisaus (1. Kor. 2:6-7) – joka kuitenkin on ilmoitettu Raamatussa aurinkoa kirkkaammin, mutta peite on kuulijoiden sydämellä, kunnes se Kristuksessa otetaan pois (2. Kor. 3:14-16) –, päädytään sokeiksi sokeain taluttajiksi, jotka seuraajineen kuoppaan lankeavat (Matt. 15:14). Sillä Herran tiet ovat suorat: vanhurskaat niillä vaeltavat, mutta luopiot niillä kompastuvat (Hoos. 14:10).