VANHURSKAUTTAMINEN ON JUMALAN TUOMIOPÄÄTÖS

Teemu Haataja, diakoni, Pushkin

 

Yksi luterilaisen kirkon keskeisimmistä opinkohdista on vanhurskauttaminen. Siinä Jumalan anteeksiantava rakkaus kohtaa syntisen ihmisen, julistaa tuomiopäätöksen ja antaa hänelle iankaikkisen elämän.

 

Vanhurskauttaminen on yksi kirk­komme keskeisimmistä opinkohdis­ta, jopa niin keskeinen, että sitä kut­sutaan Tunnustuskirjoissamme opiksi, jonka varassa kirkko seisoo tai kaatuu (articulus stantis et ca­dentis ecclesiae). Siinä on kysymys siitä, miten Jumalan anteeksiantava rakkaus kohtaa ihmisen ja antaa syntiselle iankaikkisen elämän.

 

Heprean kielessä ’vanhurskautta­mista’ vastaa termi tsadaq. Sitä käy­tetään mm. 5. Mooseksen kirjassa: ”Jos syntyy riita miesten välillä ja he astuvat oikeuden eteen ja heidät tuomitaan, syytön syyttömäksi ja syyllinen syylliseksi...” (5. Moos. 25:1). Termin sanatarkka merkitys on ’julistaa vanhurskaaksi’.

 

Kuten yllä olevasta raamatun­kohdasta käy ilmi, vanhurskautta­minen on tuomiopäätös, julistus vanhurskautetun laillisesta asemas­ta. Vanhurskauttaminen on tuo­miopäätös myös teologiassa. Silloin sen vain julistaa Jumala.

 

Uuden Testamentin kreikassa heprean termiä tsadaq vastaa verbi dikaioo. Pyhä Paavali käyttää sitä mm. Roomalaiskirjeessä: ”Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa ar­mosta, vaan ansiosta, mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sil­le luetaan hänen uskonsa vanhurs­kaudeksi” (Room. 4:4-5). Kuten hepreassa, myös kreikassa vanhurs­kauttamisen luonne on yksiselittei­sen selkeä: se on Jumalan tuomio­päätös; Jumala vanhurskauttaa ju­malattoman, ansiottoman syntisen tuomiopäätöksellään.

 

Paavali kirjoittaa: ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Ju­mala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisemat­ta ennen tehdyt synnit jumalallises­sa kärsivällisyydessään, osoittaak­sensa vanhurskauttaan nykyajas­sa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen” (Room. 3:23-26). Tämän Raamatun todistuksen pe­rusteella voimme tiivistää vanhurskauttamisen kolmeen pääkohtaan. Vanhurskauttaminen tapahtuu:

 

1. Kristuksen tähden (propter Christum)

2. uskon kautta (per fidem)

3. yksin armosta (sola gratia).

 

Lähdemme tarkastelemaan van­hurskauttamisopin rakennetta näistä pääperiaatteista käsin.

 

1. Kristuksen tähden

 

Synnin vakavin seuraus on ikui­nen kuolema eli kadotustuomio. Jumala on olemukseltaan vanhurs­kas eikä voi hyväksyä syntiä. Siksi Hän ei voi suhtautua siihen välinpitämättömästi. Paavali kirjoittaa: ”...kuolema on tullut kaikkien ih­misten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet” (Room. 6:23). Syn­nin palkka on kuolema. Synti pe­riytyy jokaiselle ihmiselle perisyn­tinä. Siksi kaikki ovat omassa va­rassaan, ilman Jumalan armahdus­ta iankaikkisen kadotustuomion alaisia. Emme voi sovittaa synte­jämme emmekä ansaita iankaikkis­ta elämää teoillamme.

 

Jumalan rakkaus on kuitenkin absoluuttista. Siksi Hän, vanhurs­kas ja pyhä Kaikkivaltias, on itse ottanut kantaakseen koko ihmis­kunnan kaikki synnit. Tämän Hän teki lähettämällä Pyhän Kolmiyh­teyden toisen persoonan, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan Pojan, sijaiskärsijäksi, jota rangaistiin kaikkien ihmisten kaikista synneistä. Tämä Kristuksen uhri toi täydellisen sovituksen jokaiselle. ”Ja hän on mei­dän syntiemme sovitus; eikä aino­astaan meidän, vaan myös koko maailman syntien” (1. Joh. 2:2). ”Sillä Jumala oli Kristuksessa ja so­vitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksi­aan” (2. Kor. 5:19). Kristuksen sovi­tustyön tähden Jumala on antanut anteeksi koko maailman kaikki syn­nit. Tämä on ns. objektiivinen, ylei­nen vanhurskauttaminen. Koska Kristus sovitti jokaisen ihmisen kaikki synnit, Jumala on antanut jokaiselle anteeksi ja jättänyt luke­matta meille meidän rikkomuksem­me.

 

Tämä Jumalan tuomiopäätös ei riipu millään tavoin ihmisistä, se on valmis tosiasia. Kristuksen tähden koko maailma on päästetty synnis­tä. Kirkkomme Tunnustuskirjoissa sama on ilmaistu yhdellä lauseella: ”Vanhurskautus tapahtuu Kris­tuksen vanhurskauden perusteel­la” (FC SD III,17).

 

2. Uskon kautta

 

Jumalan anteeksiantava rakkaus kohtaa ihmisen kristillisessä uskos­sa Jeesukseen Kristukseen. Usko ei ole ihmisen omiin ajatuksiin perus­tuva ideologia vaan Pyhän Hengen lahja. Pyhä Henki synnyttää ja yllä­pitää uskon Sanan ja sakramenttien kautta.

 

Objektiivinen, ulkopuolellamme oleva armotuomio eli vanhurskautt­aminen tarjotaan meille lahjaksi armonvälineissä. Kasteessa, Sanas­sa ja ehtoollisessa Jumala on läsnä ja antaa armonsa. Ihminen on Ju­malan rakkauden passiivinen ob­jekti, joka ottaa vastaan Jumalan armon uskolla. Tämä niin sanottu subjektiivinen, omakohtainen van­hurskauttaminen on siis Kristuk­sen kaikkia koskevan armotuomi­on (objektiivisen vanhurskautta­misen) lukeminen meidän hyväk­semme.

 

Luterilaisen kirkon tunnustus­kirjojen kokoelmaan kuuluvan Yk­simielisyyden ohjeen tiivistelmässä sanotaan: ”Me uskomme, opetam­me ja tunnustamme, että Raamatun kielenkäytön mukaan sana ’van­hurskauttaminen’ merkitsee tässä yhteydessä samaa kuin absoluutio, synneistä vapaaksi julistaminen” (FC III, 7). Solida Declaratio (Yksimielisyyden ohje, Täydellinen selitys, toim. huom.) tiivis­tää saman seuraavasti: ”Vanhurs­kauttaminen merkitsee siis tässä yhteydessä vanhurskaaksi ja syn­nittömäksi julistamista ja synnin iankaikkisesta rangaistuksesta va­pauttamista” (FC SD III, 17). Vanhurskauttaminen on pelkkä syn­tien anteeksiantamus, ja se tapah­tuu vain omakohtaisen uskon (fi­des specialis) kautta. Epäuskolla ih­minen torjuu Jumalan armon ja jää näin kadotustuomion alaiseksi.

 

Raamatullista, luterilaista van­hurskauttamisoppia luonnehdi­taankin forenssis-imputatiiviseksi. ’Forenssinen’ tarkoittaa oikeudell­ista. Tämä viittaa siihen tosiasiaan, että vanhurskauttaminen on Juma­lan tuomiopäätös. ’Imputatiivinen’ tulee latinan verbistä imputare, joka merkitsee ’hyväksi lukemista’. Teologiseen kieleen imputaatio on tullut kreikan kielen sanasta logit­zomai. Paavali käyttää termiä käsi­tellessään vanhurskauttamista mm. Roomalaiskirjeessä. Raama­tussamme termi on aivan oikein käännetty ilmauksella ’lukea van­hurskaaksi*: ”Aabraham uskoi Ju­malaa, ja se luettiin hänelle van­hurskaudeksi” ja: ”Aabrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi” (Room. 4:3, 9).

 

Vanhurskaaksi lukeminen on oi­keudellinen suoritus. Jumala lukee uskon vanhurskaudeksi, koska usko tarttuu Kristukseen. Kristuk­sen sovitustyö luetaan uskon kaut­ta kristityn hyväksi eikä hänelle lueta syyksi hänen syntejään. Quenstedt, yksi luterilaisen puhdasoppisuuden suurimmista teolo­geista, ilmaisee tämän seuraavasti:

”Imputaatio on todellinen hyväksi­lukeminen. Jumalan tuomiopää­töksen mukaan Kristukseen usko­va syntinen on päästetty synnistä ja Kristuksen vanhurskaus on todella luettu hänelle” (Systema, p. III C. 7, P 1, Tb. 19).

 

 

Vanhurskauttaminen ei ole ihmi­sessä tapahtuva prosessi vaan ker­takaikkinen akti, Jumalan van­hurskauttava tuomio (kreikaksi di­kaioma), jossa Jumala lukee juma­lattoman syntisen vanhurskaaksi eli itselleen kelpaavaksi Kristuksen sovitustyön perusteella.

 

3. Yksin armosta

 

Kaiken perusta on Jumalan armo: ”...sillä armosta te olette pelastetut, uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja” (Ef. 2:8). Jumal­a vanhurskauttaa ja pitää syntisen yhteydessään armosta. Luther tii­vistää tämän Isä meidän -rukouk­sen viidettä pyyntöä (“...anna meill­e meidän syntimme anteeksi...”) selittäessään seuraavasti: ”Pyy­dämme tässä rukouksessa, ettei tai­vaallinen Isä ottaisi huomioon syn­tejämme eikä niiden vuoksi torjuisi pyyntöjämme. Sillä me emme ensin­kään ansaitse sitä, että saisimme mitä pyydämme, vaan Jumala tahtoo antaa meille kaiken armosta. Me teemme näet joka päivä paljon syntiä­ emmekä ole ansainneet mitään muuta kuin rangaistuksen” (VK, III, 16). Kristitty on elämänsä lop­puun asti itsessään syntinen, mutta Kristuksessa vanhurskas ja pyhä (simul iustus et peccator), ei ole­muksellisesti vaan hyväksilukemi­sen perusteella (tantum imputatio­ne).

 

Hyvät teot ovat uskon seurausta. Ne eivät ole ansioita, eikä niillä täy­dennetä vanhurskautta, vaan ne tehdään Jumalan Hengen vaiku­tuksesta Jumalan kunniaksi. Niihinkin sekoittuu pahoja ajatuksia ja motiiveja, koska me olemme syn­tisiä, mutta silti ne ovat Jumalan silmissä hyviä tekoja, koska ne teh­dään Kristuksen vaikutuksesta us­kossa häneen. Pyhityskin on ar­moa. Soli Deo Gloria.

 

Inkerin kirkko 1/2003, s. 16-17.

 

Käytetyt lyhenteet:

 

FC = Yksimielisyyden ohje, tiivis­telmä

FC SD = Yksimielisyyden ohje, täydellinen selitys

VK = Vähä katekismus