HISTORlALLIS-KRISTILLINEN METODIA

Niko Vannasmaa, sosionomi amk, teol yo.

 

Mikä on totuus? Tämä on kysymys, jota ihmiset ovat kautta aikain pohtineet. Relativismi näyttää olevan suhteellisen helppo keino välttää vastausten monopolisointia. Vastauksetkin tuntuvat riippuvan pitkälti siitä, millaiset ennakkoasetelmat hallitsevat ajatteluamme. Olettakaamme siis, että totuus olisi mahdollista verifioida (todentaa) tutkimuksen avulla. Tällöin meidän tulisi ehdottomasti hylätä käsitys totuuden absoluuttisesta luonteesta, koska eri menetelmillä on mahdollista päästä hyvin erilaisiin tutkimustuloksiin. Tietty subjektivismi tulee välttämättä esille myös tutkijan valitsemassa näkökulmassa, josta käsin hän tarkastelee tutkimuskohdetta. Onko siis täysin mahdotonta puhua totuudesta, vai tulisiko meidän pikemminkin puhua totuutuksista? Nykyaikaisen raamatuntutkimuksen kohdalla jälkimmäinen vaihtoehto näyttäisi olevan tietyssä mielessä kanonisoitu. Voidaan toki väittää, että johonkin ongelmaan on löydettävissä vain yksi ns. ”vakavasti otettavien” tutkijoiden yleisesti hyväksymä ratkaisu. Toisaalta voidaan myös todeta, että eri aikakausina ja myös eri ihmisten kesken on pidetty luotettavana erilaisia johtopäätöksiä. Totuus tuntuu siis vaihtelevan erilaisten mieltymysten mukaan teologian tieteellisellä kentällä.

 

Yksi keskeinen piirre modernin eksegetiikan tutkimuksessa on ns. ”aidon historiallisen aineksen” etsiminen Raamatusta. Totuutta kyllä etsitään, mutta ilman luterilaisen uskonpuhdistuksen muotoilemaa sola scriptura –periaatetta (yksin Raamattu). Yksin Raamattu –periaate onkin aikojen saatossa vaihtunut käytäntöön, jossa järjen päätelmät ratkaisevat viime kädessä, mitä nykyihmisen olisi ajateltava Raamatusta. Se, mikä on järkevää, on myös totuudellista, ja sen mikä on totuudellista, täytyy myös olla järkevää. Eihän ole järkevää enää olettaa, että Raamatun tapahtumat olisivat tapahtuneet historiallisessa mielessä aivan samalla tavalla, kuin on kirjoitettu? Tätä vaihtoehtoa kaupitellaan totuuden markkinoilla ikään kuin lohdutellen, että Jumalan sanan asia säilyy siitäkin huolimatta, vaikka sen historiallinen konteksti menetettäisiinkin. Onko näin? Se, joka antaa ratkaista tämän ongelman Raamatun itsensä avulla, on myös valmis kuuntelemaan, mitä Jumala Sanassaan sanoo. Yhtenä esimerkkinä voidaan käyttää seuraavaa raamatunlausetta: ”Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta...” (Matt. 1:22). Jumalan sanaa ei siis edellisen perusteella voida irrottaa tapahtumisesta eli historiallisista tosiasioista. Kaikki se, minkä Herra on puhunut profeettansa kautta, on myös tapahtunut, niin kuin on kirjoitettu. Matteuksen evankeliumissa toisin sanoen vahvistetaan Jesajan lausuman Messias-ennustuksen saaneen täyttymyksensä ajassa eikä joissakin uskonnollisissa ideoissa. 

 

Jumalan Sanan totuusarvo ei ole millään tavalla riippuvainen tieteen johtopäätöksistä. Tarkoitan tällä sitä, että on tietyssä mielessä yhdentekevää, vahvistaako tutkimus historialliseksi totuudeksi esimerkiksi kysymyksen Jeesuksen tekemistä ihmeistä. Inhimillinen järki ei voi kumota Jumalan Sanaa: ”Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa” (Matt. 24:35), eikä tutkimuksen keinoin ole mahdollista osoittaa Jumalan erehtyneen missään kohden Raamattua: ”Sinäkö teet tyhjäksi minun oikeuteni, tuomitset minut syylliseksi, ollaksesi itse oikeassa?” (Job. 40:3). Oikeudella tarkoitetaan tässä yhteydessä ennen kaikkea tuomiovaltaa; toisen tuomitseminen syylliseksi edellyttää, että tuomitsijalla täytyy itsellään olla oikea tieto asioiden luonteesta. Näin ollen meille jää vain kaksi vaihtoehtoa tuomarille – inhimillinen järki tai Jumalan Sana. Ei siis ole yhdentekevää, millaisten tutkimusmenetelmien avulla lähestyn Pyhää Raamattua. On toki mahdollista päätyä virheellisiin tulkintoihin käyttökelpoisista menetelmistä huolimatta – perisyntihän vaikuttaa jokaisessa ihmisessä ja eritoten järjen alueella. Mutta miksi kysymyksen totuudesta tarvitsisikaan liittyä tieteelliseen tutkimukseen?

 

”Tutkimustiedon merkitystä ei voi nykyaikana vähätellä. Tämä tieto ei muodosta mitään irrallista tai erillistä osaa elämän kokonaisuudessa. Siihen tietoon, joka syntyy jokapäiväisestä kokemuksesta ja arkielämän toiminnasta, on monin tavoin kietoutunut myös tutkimuksen avulla tuotettu tieto” (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 1998, 22). Arkiajattelussamme saatamme usein erehtyä pitämään absoluuttisena totuutena sellaista tietoa, joka on saanut akatemioista siunauksensa. Tai ainakin me olemme taipuvaisia ajattelemaan, että ns. ”tieteellisen tutkimuksen” vahvistama tieto on paljon luotettavampaa muihin informaatiolähteisiin verrattuna. Heikki Räisänen kirjoittaa näin: ”Modernille historiantutkimukselle on selvää, etteivät Uuden testamentin kirjoittajien esitykset anna tarkkaa kuvaa Jeesus Nasaretilaisen historiasta. Esitykset ovat kirjoittajien uskonvakaumuksen värittämiä ja poikkeavat usein toisistaan. Eron tekeminen lähteiden antaman kuvan ja niiden taakse kätkeytyvän ”todellisen” historian välillä on kuitenkin varsin uusi asia.” (Uro & Lehtipuu 1997, 10,11). Edellä kuvattua historiantutkimusta hallitsevat mielestäni tällaiset premissit: 1. Raamatulla ei katsota enää olevan absoluuttista totuusarvoa historiallisissa kysymyksissä. 2. Raamatun tekstejä pidetään totuudellisina historiallisissa kysymyksissä vain silloin, jos ne voidaan kiistattomin todistein vahvistaa tietoarvonsa puolesta paikkansapitäviksi. 3. On luovuttu Jumalan sanasta tutkimuksen ohjaavana prinsiippinä ja asetettu tilalle Pieperin mainitsema ”hurskas kristillinen minä”. Tuloksena on näin ollen eräänlaista minäteologiaa, jossa Raamatun sanan takaa ”paljastuu” aina sellainen historian rekonstruktio (ennallistus), joka vastaa kunkin tutkijan teologisia mieltymyksiä.

 

Räisäsen mukaan lähdekriittisiä havaintoja alettiin avoimesti esittää vasta deismin, Englannissa 1600-luvulla syntyneen vapaamielisen virtauksen edustajien toimesta. Deismi ja sitä seurannut valistusfilosofia vaikuttivat hampurilaiseen koulumieheen Hermann Samuel Reimarukseen (1694-1786), jonka työstä Jeesuksen elämän historiallisen tutkimuksen katsotaan alkavan. Hänen tapansa lähestyä tekstejä oli käänteentekevä. Reimarus halusi johtaa lukijansa siihen historialliseen totuuteen, joka tekstien takaa ”häämötti”. Hän teki jyrkän eron sen välillä, mitä evankeliumin kirjoittajat sanovat ja mitä Jeesus todella sanoi. Siitä lähtien tämän eron tekeminen on ollut tärkeällä sijalla tutkimuksessa. Evankeliumin teksteissä katsotaan olevan päällekkäin aitoja muistoja Jeesuksesta ja muiden redaktorien (toimittajien) myöhäisempiä tulkintoja (Uro & Lehtipuu 1997, 10,11).

 

Pieper piti itse ensiarvoisen tärkeänä kysymystä Raamatun luotettavuudesta. Hän kirjoittaa näin: ”Aivan erityisesti käytetään aseina inspiraatiota vastaan Raamatun luuloteltuja ristiriitaisuuksia ja vääriä asiatietoja yleensäkin. Philippi moittii nykyaikaista ristiriitojenmetsästystä, joka pääasiassa johtuu kerskailevasta röyhkeydestä, jonka edustajat tahtoen vapautua kaikista edellytyksistä arvelevat, että heidän on vapauduttava edellyttämästä, että Pyhä Raamattu on Jumalan sanaa, mutta asettuvat itse sen sijaan Jumalan temppeliin ja edellyttävät itse olevansa Jumala.” (Pieper 1995, 82). Toisin sanoen ristiriitaisuuksien ja väärien asiatietojen ”metsästäminen” on seurausta syntiin langenneen ihmisen asettumisesta Jumalan paikalle. Luther oli itse valmis nostamaan hattua ja antamaan kunnian Pyhälle Hengelle, silloin kun hänen oma järkensä ei ymmärtänyt, miten esimerkiksi maailma olisi voitu luoda kuudessa päivässä. Olemmeko me valmiita samaan, kuin Luther? Olemmeko me valmiita käyttämään järkeämme Jumalan Sanan ohjauksessa ja sille alisteisena? Annammeko Raamatun olla oikeassa silloinkin kun oma järkemme huutaa – mahdotonta!

 

Joku voisi tässä yhteydessä kysyä, onko meillä sitten vaihtoehtoja modernille historiantutkimukselle ja eksegetiikalle. Mikäli vaihtoehdot puuttuvat, niin silloin ne on itse luotava. Esittelen siis eräänlaiset periaatteet, joiden avulla voidaan harjoittaa raamatullis-tunnustuksellista teologian tutkimusta: 1. Pyhän Raamatun tulee saada ohjata tutkimusta alusta loppuun asti. 2. Järjen päätelmät (ts. tutkimustulokset) alistetaan Raamatun sanan arvioitavaksi ja tutkittavaksi. 3. Tutkimustulokset vahvistetaan oikeiksi, mikäli ne ovat sopusoinnussa Pyhän Raamatun ja luterilaisten tunnustuskirjojen opetuksen kanssa. Ensimmäinen prinsiippi ei kiellä Raamatun ulkopuolisten lähteiden käyttöä, mutta se rajaa tutkimustehtävän kristilliseen teologiaan. Kristillisenä teologiana on pidettävä vain sellaista tutkimusta, joka pyrkii löytämään oppia Raamatusta itsestään sen omilla ehdoilla. Ei-kristillisenä on puolestaan pidettävä kaikkea sellaista tutkimusta, joka etsii merkityksiä ”tekstin takaa” tai sen ”ohitse”; hyvänä esimerkkinä tästä toimii Jeesuksen rinnastaminen aikansa filosofeihin tai viisaudenopettajiin samalla työntäen syrjään kysymyksen hänen uhrikuolemastaan (satisfactio vicaria). Toista prinsiippiä voidaan kutsua tutkimuksen koetinkiveksi. Mikäli tulokset ovat ristiriitaiset ilmoitukseen nähden, voidaan päättää joko jatkotutkimuksesta, tutkimusasetelman muuttamisesta tai tutkimustehtävän lopettamisesta. Väittämä, jonka mukaan Jeesus ei tosiasiassa olisi sanonut tai tehnyt kaikkia niitä asioita, jotka ovat kirjoitettuna Raamatussa, on ilman muuta hylättävä virhetulkintana.

 

Miten sitten voidaan välttää subjektivismi arvioinnissa – eihän tutkija voi kokonaan häivyttää omaa minäänsä? Yksi keino välttää subjektivismia on pyytää toisia historiallis-kristillisen metodin hyväksyviä teologeja arvioimaan, ovatko tulokset luotettavia vai eivät. Kysymys on ennen kaikkea asenteesta – oletko sinäkin, kuten Luther, valmis antamaan Jumalalle sen kunnian, että hän on oikeassa ja sinä väärässä? Kolmas ja viimeinen periaate pitää sisällään ajatuksen tunnustuksesta. Ei ole mikään häpeä tunnustaa erehtyneensä, mutta on sitä vastoin suuri synti ja häpeä puolustaa omia virheellisiä tulkintojaan vastoin Raamatun selvää sanaa. Toisaalta, jos Pyhät Kirjoitukset pitävät yhtä tutkimustulostesi kanssa, voit hyvällä omallatunnolla tunnustaa – tämä on totuus (ei kuitenkaan itsesi vaan Jumalan Sanan tähden).  

 

Yhteenvetona voisin vielä sanoa, että edellä esittämäni metodin tarkoitus on ohjata teologian tutkimusta sen kristillisessä että myös historiallisessa kontekstissa. Tutkimusmetodin kristillisyys saa nimensä Kristukselta itseltään. Kristillisenä teologiana voidaan siis pitää ainoastaan sellaista teologiaa, joka esittää kristillisen opin niin kuin se on kirjoitettuna Raamatussa: ”Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani.” (Joh. 8:31). Omantuntoni tähden olen valmis myös pitämään historiallisessakin mielessä totuutena kaikkea sitä, mitä kirjoitukset itse väittävät tapahtumien luonteesta. Tahdon itse pidättäytyä kaikesta ”historiallisen aineksen” uudelleentulkinnasta, sillä kirjoitettu on: ”Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi” (San. 30:6).

 

Historiallis-kriittistä metodia on puolestaan pidettävä perusteiltaan ateistisena, sillä se ei pidä määräävänä norminaan pysymistä Jumalan Sanassa, vaan pitää itsellään vapauden poiketa tulkinnoissaan ilmoitetusta totuudesta; tämä näkyy esimerkiksi suhtautumisessa Jeesuksen tekemiin ihmeisiin tai sitten Punaisen meren ylittämiseen vanhan liiton aikana. Tästä syystä suosittelen jokaiselle teologille, joka tahtoo olla todellinen Jeesuksen opetuslapsi ja seuraaja, että hän käyttäisi tieteellisessä tutkimuksessa sellaisia menetelmiä, jotka asettavat järjen ja Raamatun oikeisiin mittasuhteisiinsa. Tarjoamaani ja suosittamaani historiallis-kristillistä metodia on mahdollista käyttää monissakin eri tutkimuksissa – harjoittakaamme teologiaa Jumalan kunniaksi ja ihmisten sielujen pelastukseksi! Viimeisenä päivänä harjoittamamme tieteellinen työskentelykin tullaan asettamaan kaikkivaltiaan Jumalan arvioitavaksi: ”Maailma ei ole oma tarkoituksensa vaan kuin näyttämö, jonka kulissit puretaan ja jossa osansa näytelleet kootaan suureen loppututkintoon ja tilintekoon. Se on läpikulkupaikka.” (Tiililä, 1969, 127). Voin vakuuttaa, että se, joka on edellä kuvatulla tavalla valmis alistamaan järkensä Jumalan Sanan palvelukseen, saa kiitoksensa itse Jumalalta: ”Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti” (Dan: 12:3).  

 

Lähteet:

 

Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. Tutki ja kirjoita. 1998. Tammer paino Oy, Tampere.

Pieper, F. 1995. Kristillinen dogmatiikka (lyhennetty laitos). 1995. WSOY:n graafiset laitokset, Porvoo.

Tiililä, O. Miksi kristinuskoa ei voi, ei tarvitse, eikä saa uudistaa? 1969. WSOY, Porvoo

Uro, R. & Lehtipuu, O. Nasaretilaisen historia. 1997. Gummerus kirjapaino oy, Jyväskylä