RUOTSISSA SUUNNITELLAAN LÄHETYSPROVINSSIA

Hannu Lehtonen, pastori, Soini

 

Naispappeuden vastustajien määrätietoinen syrjintä on johtamassa naapurimaassamme Ruotsissa siihen, että tunnustuksellista vaihtoehtoa etsivät piirit aikovat ryhtyä rohkeasti toimiin toteuttaakseen pappisvihkimyksiä itse. Tarkoituksena on perustaa ns. lähetysprovinssi (missionsprovins) omine piispoineen. Tätä varten on kyseisistä piireistä koottu työryhmä, joka on käynyt läpi asiaan liittyviä kysymyksiä ja laatinut toimintasuunnitelman. Seuraava esitys sisältää poimintoja työryhmän laatimasta paperista, johon toimituksella on ollut mahdollisuus tutustua.

 

TAUSTAA

 

Työryhmä näkee ajankohtaisen taustana tällaisen lähetysprovinssin tarpeelle useita asioita: Sisälähetyksen tarve on suuri. Uskovat kokevat lisääntyvässä määrin kodittomuutta omassa kirkossaan. Kirkon politisoituminen on vain kasvanut. Hengellinen johtajuus on heikkoa. Myös tunnustusliikkeeltä puuttuu kokoava ja vakiintunut johto kansallisella tasolla. Tunnustukselle uskollisia pastoreita ja muita kirkon työntekijöitä uhkaa täydellinen syrjäyttäminen. Ns. jumalanpalvelusyhteisöjä on syntynyt lisääntyvässä määrin. Yhä useampia pastoreita on vihitty Ruotsin kirkon virallisen järjestyksen ulkopuolella. On tarve järjestää jumalanpalvelusyhteisöt ja pastorit verkostoon, joka kokoaa ne yhteen paikalliseen ja kansalliseen yhteyteen, jota kutsutaan lähetysprovinssiksi. Jumalan seurakunnalla on yhteinen vastuu siitä, että Jumalan kutsumat miehet vihitään papinvirkaan.

 

HISTORIALLISTA TAUSTAA

 

Yhteiskunta on kuluneen vuosisadan aikana asteittain epäkristillistynyt ja kirkko on köyhtynyt hengellisesti. Vuonna 1958 kirkolliskokous päätti avata pappisviran naisille. Tätä seurannut kiista on kiista Jumalan sanan paikasta kirkossa. Kiista virkakysymyksestä koskee sitä, perustuuko kristinusko Jumalan antamaan ilmoitukseen vai kokoelmaan ihmisajatuksia, joita voidaan muotoilla uudelleen kunakin aikana oman mielen ja tarpeen mukaan.

 

Vuonna 1982 poistettiin ns. omantunnon klausuuli, joka antoi suojan naispappeuden vastustajille kirkossa. Tämä aiheutti tarpeen rinnakkaisesta kirkollisesta rakenteesta Ruotsin kirkossa. Ruotsin kirkon vapaa synodi 1982 oli ensimmäinen yritys rakentaa kokoava organisaatio. Se ei kuitenkaan päässyt tähän tavoitteeseensa.

 

Vuonna 1993 kirkossa tehtiin päätös, jonka mukaan naispappeuden vastustajia ei enää vihitä pappisvirkaan. Tämä vaikutti toisaalta sen, että jotkut teologian opiskelijoista lopettivat opintonsa. Toisaalta mm. vuonna 1995 Kyrkliga Förbundetin toimesta aloitettu varautuminen naispappeutta vastustavien pappiskandidaattien tulevaa palkkaamista varten ja vuonna 1997 perustettu Ruotsin kirkon vapaa konsistori (Kyrklig Samling) ovat olleet tueksi ja rohkaisuksi monille.

 

SELVITYKSIÄ

 

Suunnitellun lähetysprovinssin on tarkoitus koota yhteen kristittyjen ryhmiä erilaisista kirkollista taustoista. Tarkoituksena on antaa ilmaus näiden eri ryhmien välisestä yhteydestä, mutta samalla taata näiden ryhmien itsenäisyys.

 

KUKA VIHKII?

 

Työryhmän piirissä ollaan tietoisia siitä, että tunnustuskirjojen mukaan ei ole ehdottoman välttämätöntä, että piispa toimittaa pappisvihkimyksen. Kuitenkin piispan toimittama pappisvihkimys on aina ollut se käytäntö, jota mm. Ruotsin kirkossa on noudatettu.

Työryhmä näkee ensisijaisena suunnitelmana sen, että ensin vihitään piispoja, jotka sitten vihkivät pappeja.

 

TOIMINTASUUNNITELMA

 

Tarkoituksena on vihkiä vuonna 2003 3-4 piispaa yhdellä kertaa. Vihkiminen tapahtuisi ehkä Baltiassa. Vihityt piispat kokoavat yhteen tunnustusliikkeen. Kirkkohallitukseen vedotaan, jotta se vaikuttaisi kirkolliskokoukseen viran pätevyysvaatimusten muuttamiseksi, ts. että naispappeuden vastustajien vihkimiskielto purettaisiin. Jos tähän tulee kielteinen vastaus tai ei mitään vastausta, ensimmäinen pappisvihkimys toteutetaan vielä vuonna 2003