JUMALAN HENKI ON JUMALAN SANASSA

Robert D. Preus, prof., USA (1924-1995)

 

Nyt tarkastelemme syytä siihen, miksi kaikkien puhdasoppisten luterilaisten teologien mukaan Jumalan sana on voimallinen. On olemassa ainainen Hengen ja sanan välinen yhtymys. Jokaisen hengellisen vaikutuksen ihmisessä saa aikaan Pyhä Henki, joka toimii ainoastaan sanan kautta. Hengen pyhittävää työtä ei voida erottaa sanan vaikuttavuudesta. Henki ei tahdo vaikuttaa Jumalan sanasta erillään. Quenstedt sanoo: ”Jumala ei vaikuta erillään sanasta eikä sana erillään Jumalasta, vaan Jumala vaikuttaa sanan kanssa ja sanan kautta, ja sana vaikuttaa Jumalan kanssa ja Jumalan lahjoittamalla voimalla.” Kääntymyksen vaikuttaminen ja kaikki hengellinen vaikutus täytyy varsinaisesti omistaa Hengelle, mutta tämä ei tee sanasta elotonta välikappaletta, jolla ei ole itsessään voimaa. Sanaa kutsutaan vasaraksi (Jer. 23:29), paimensauvaksi (Ps. 23:4) ja valtikaksi (Ps. 45:7), jotka kaikki ovat passiivisia välikappaleita, mutta sitä kutsutaan myös eläväksi ja katoamattomaksi siemeneksi (1 Piet. 1:23), tuleksi (Jer. 23:29), sateeksi ja kasteeksi (5 Moos. 32:2), lampuksi, joka valaisee (Ps. 119:105) ja hunajaksi (Ps. 119:103). Näin ollen jumalallisen säätämyksen ja voiman välittämisen tähden Raamattu ja Jumalan sana on itsessään varustettu voimalla uudestisynnyttää ja vaikuttaa kääntymys. Ja silti tämä sanan voima on alisteinen ja riippuvainen kaiken hengellisen elämän liikkeellepanevasta syystä, aivan kuten silmä ei ole eloton ja tästä huolimatta se, että se näkee, riippuu ihmisen mielestä.

 

Tässä yhteydessä dogmaatikot huomauttavat, että Pyhän Hengen työ ja Jumalan sanan työ eivät ole kaksi työtä eivätkä myös pelkästään kahden erillisen vaikutuksen yhtymys, vaan ne ovat yksi ainoa työ; ne ovat yhtä täyttämisessä (unitas apotelesmatos) ja vaikuttamisessa (unitas energeias). Pyhä Henki ei tee yhtä ja sana toista, kun Jumalan pelastustarkoitus toteutetaan ihmisessä. Samalla toiminnalla ne suorittavat yhden ainoan työn ja saavat aikaan yhden ainoan vaikutuksen, aivan kuten ihmismielen ja silmien näkemistoiminto ei koostu erillisistä toiminnoista, vaan on yksi ainoa. Ainoastaan sen tähden, että Jumala on sanassa, tällä sanalla on voima saada aikaan mitään hengellistä. Sana on voimaton, jos Jumala ei ole siinä läsnä. Jokainen sana, joka lähtee Jumalasta, tuo Jumalan mukanaan. Kaikki tämä on hyvin tärkeää. Jos Jumalan sanasta erotetaan Henki, se ei ole enää Jumalan sana. Ja koska Jumala on aina sanansa kanssa, sanan voima on Jumalan voima. Lopuksi, sana on voimallinen yksinkertaisesti siksi, koska se on itse Jumalan sana, koska sen tekijä on Jumala itse, eivät ihmiset, ja koska se on hänen inspiroimansa. Koska se on Jumalan sana, Jumalaa ei voida erottaa siitä. 

 

Vasta Rathmannin kanssa käydyn kiistan jälkeen luterilaiset opettajat korostivat Hengen ja Jumalan sanan yhtymystä ja puhuivat siitä selvästi. Esimerkiksi Hutterus, joka kirjoitti ennen tätä kiistaa, ei puhu koskaan sellaisesta yhtymyksestä. Itse asiassa hän esittää joukon lausumia, jotka näyttävät viittaavan siihen, että hän ei suosisi sellaista opetusta. Hän sanoo esimerkiksi, että Raamatun voima ei voi vaikuttaa kääntymystä ja uskoa ilman, että siihen lisätään Pyhän Hengen voima ja vaikutus; että koko kääntymyksen vaikuttaminen täytyy omistaa yksin Pyhälle Hengelle; että evankeliumin oppi itsessään ei voi saada aikaan mitään – täytyy lisätä Pyhä Henki, joka käyttää tätä evankeliumia uskon aikaansaamiseen; että Jumalan sanaa ei voida käsittää eikä sitä voida vastaanottaa, ellei lisäksi tule Hengen valaisu. Näiden kolmen viimeisen lausuman perusteella Grützmacher huomauttaa, että Hutterus opettaa paljon sellaista, mitä tavataan myöhemmissä Rathmannin opinkappaleissa. Hän sanoo, että Hutteruksen esityksen mukaan Raamattu ei ole itsessään armonväline; siihen  täytyy lisätä Henki. Olisi yksinkertainen asia päätellä näiden Hutteruksen lausumien perusteella, että hänen ja myöhempien dogmaatikkojen välillä on perustava ero tällä kohden, mutta sellainen arvio olisi ennenaikainen. Tutkikaamme näitä Hutteruksen melko epäluterilaisia lausumia niiden laajemmassa asiayhteydessä, muiden lausumien valossa, jotka hän esittää sanan ja Hengen välisestä suhteesta.

 

Kuten edellä mainittiin, hän sanoo, että sana ei voi vaikuttaa kääntymystä, ellei lisäksi tule Hengen voima. Tahtooko hän opettaa tässä, että sanalla ei ole voimaa vaikuttaa kääntymystä, että sillä ei ole itsessään (in se) mitään voimaa saada aikaan hengellisiä vaikutuksia? Ei välttämättä. Hän opettaa selvästi, että Jumalan sana synnyttää uskon ja että se, että kirkko ylipäätään on olemassa, johtuu Jumalan sanasta. Hän opettaa, että sana on aina välikappale, joka kykenee luomaan uskon ja jota Henki käyttää tätä päämäärää varten. Ja hän opettaa, että sanalla on voima itsessään tuottaa hengellisiä vaikutuksia ihmisessä. Edelleen, kuten edellä on osoitettu, Hutterus katsoo, että ihmisen koko kääntymys täytyy lukea yksin Pyhälle Hengelle. Antaako tällainen käsitys sanalle mitään sijaa ihmisen pelastusjärjestyksessä? Eikö se evää sanalta kaiken voiman? Ei suinkaan. Ei ainoastaan Yksimielisyyden ohje opeta, että Henki yksin vastaa ihmisen kääntymyksestä, vaan myös myöhemmät dogmaatikot, Caloviuskin, sanovat näin. Mutta ei Yksimielisyyden ohje eikä Hutterus eikä Calovius tarkoita, että Jumalan sana on itsessään voimaton tai että se ei ole Hengen ohella vaikuttava syy ihmisen kääntymyksessä. Sitä paitsi Yksimielisyyden ohje sanoo: ”Ennen ihmisen kääntymystä on siis olemassa vain kaksi vaikuttavaa syytä, Pyhä Henki ja Jumalan Sana. Sana on Pyhän Hengen väline, jota käyttäen Hän saa aikaan kääntymyksen” (Yksimielisyyden ohje. Tiivistelmä 2,19. Tunnustuskirjat 1990, s. 433). Hutterus, johdonmukaisena omalle tiukalle tunnustukselliselle kannalleen, seuraa kuuliaisesti tunnustusta tässä kohdassa.   

 

Ei Hutterus eikä Yksimielisyyden ohje eikä kukaan myöhemmistä luterilaisista teologeista antanut ymmärtää, että sana on Pyhän Hengen kanssa tasavertainen kääntymyksen syy. Silti, huolimatta näistä monista samankaltaisuuksista Hutteruksen ja hänen seuraajiensa oppien välillä, on ainakin yhden hänen jo edellä mainitun lausumansa perusteella tehtävä se johtopäätös, että on olemassa ero. Kyseinen lausuma kuuluu seuraavasti: “Evankeliumi ei suorita tai saa aikaan tätä [kääntymystä] itsessään ja itsestään. Ellei evankeliumiin lisätä jotain muuta, se itsessään, yksinään nähtynä ja tarkasteltuna, ainoastaan kertoo uskosta Kristukseen ja ainoastaan tarjoaa elämän uskoville, ja tämän yli se ei saa aikaan mitään. Yksinään tarkasteltuna, oppina ja julistuksena, se ei anna uskoa eikä elämää. Muutoin jokainen, joka kuulee evankeliumia, tulisi uskoon ja uskon kautta elämään. Mutta jotain muuta täytyy lisätä, nimittäin Pyhä Henki, joka käyttää evankeliumin oppia ja saarnaa välineenä ja eräänlaisena välikappaleena synnyttäessään uskon ja lahjoittaessaan elämän kaikille niille, jotka eivät itsepintaisesti vastusta hänen vaikutustaan.” Väistämätön päätelmä näistä sanoista on se, että Hengen täytyy tulla sanaan ulkopuolelta, ennen kuin sillä voi olla mitään vaikutusta. Tämä lausuma merkitsee sitä, että myöskään sanan saarnassa, vieläpä sanassa sen vaikuttaessa (in actu secundo), ei aina ole mukana Jumalan Henki. Se epäilemättä opettaa, että evankeliumin vaikuttavuus (efficacia) ei ole voima (potentia), joka on olemassa myös ennen käyttöä (ante usum), vaan enintään autuaallinen vaikutus valituissa. Tällaista opetusta, ja erityisesti päätelmää, että Henki voisi olla poissa saarnatusta sanasta, eivät myöhemmät luterilaiset taatusti olisi hyväksyneet, ja näyttää oudolta, etteivät he kritisoi sitä. Hutterus on huolimattomampi tarkastellessaan sanan vaikuttavuutta, mikä on ymmärrettävää, koska hän kirjoitti ennen Rathmannia. Kiistalla on erikoinen tapa saada lausumat, jotka yhdestä sukupolvesta näyttävät täysin vaarattomilta, näyttäytymään myöhemmälle, varovaisemmalle sukupolvelle vaarallisilta ja jopa harhaoppisilta. Hutterus olisi tietysti hylännyt suuren osan Rathmannin opetuksesta. Mutta on kiistämätön tosiasia, kuten Grützmacher on osoittanut, että hänen oppinsa lähenee ajoittain Rathmannin oppia; Rathmann ei epäröinyt puolustaa eräitä väitteitään lainauksilla Hutterukselta. Tässä voi olla syy siihen, miksi Gerhard oli vastahakoinen tuomitsemaan Rathmannia ja ajatteli kauan aikaa, että kiista johtui pelkästään termien käyttöä koskevasta väärinkäsityksestä. Ero Hutteruksen ja myöhempien dogmaatikkojen välillä näyttää olevan tämä: Hutterus ei pitänyt ainoastaan hypoteettisena mahdollisuutena, vaan olemassaolevana todellisuutena, että Jumalan sana voi ajoittain olla ilman Henkeä. Myöhemmät tämän aikakauden luterilaiset eivät voineet ajatella edes tällaisen tilanteen hypoteettista mahdollisuutta. On totta, että esimerkiksi Calovius puhuu sanasta voimattomana, jos se on yksin. Mutta sana ei ole koskaan yksin. Jos Jumalan sanasta poistetaan Henki, niin se ei ole enää Jumalan sana; siitä on tullut ihmissana. Tämä pätee Jumalan sanan suhteen riippumatta siitä, tarkastellaanko sitä Jumalassa olevana vai inspiroituna Jumalan ihmisissä, tallennettuna Raamattuun, saarnattuna vai kätkettynä uskovan sydämeen. Calovius ei voi ajatella Jumalan sanaa ilman Henkeä. Jumala sana, yksinkertaisesti koska se on Jumalan sana, on liittynyt yhteen Hengen kanssa ja sillä on jumalallinen voima. Tässä me havaitsemme Caloviuksen ja Rathmannin välillä suuren eron, nimittäin heidän käsityksessään Jumalan sanasta. Caloviukselle Raamattu oli puhuva Jumala (Deus loquens) samalla tavalla kuin hän puhui Siinailla tai kirkastusvuorella, ja Calovius ymmärsi Jumalan sanan paljon monipuolisemmassa merkityksessä kuin Rathmann. Mutta tässä Calovius ja Hutterus ovat yhtä.

 

Miksi Hutterus puhui niin kuin hän puhui? Grützmacher esittää, että Hutterus, samoin kuin Rathmann, pyrkii ratkaisemaan sen ongelman, miksi sanalla ei ole aina haluttua tulosta kaikkiin ihmisiin. Edellä lainatut Hutteruksen sanat, “muutoin jokainen, joka kuulee evankeliumia, tulisi uskoon ja uskon kautta elämään”, näyttävät tukevan tätä ajatusta. Näiden sanojen pääajatus on, että Hengen tuleminen sanaan selittää sen, miksi jotkut vastaanottavat sanan ja kääntyvät, mutta toiset eivät. Siten kysymys “miksi toiset pelastuvat, mutta toiset eivät” (cur alii alii non) on ratkaistu, se saa vastauksen Jumalassa. Mutta luterilaisen teologian mukaan tähän kysymykseen ei voida eikä siihen saa vastata lainkaan. Jokaisen vastauksen seurauksena kielletään joko yleinen armo (gratia universalis), kuten tässä on asianlaita, tai pelastus yksin armosta (sola gratia), mutta nämä molemmat periaatteet täytyy pitää voimassa. Puhdasoppiset dogmaatikot opettavat ja tunnustavat siksi Yksimielisyyden ohjeen toisen artiklan mukaisesti, että Jumala yksin vastaa ihmisen kääntymyksestä ja pelastuksesta, mutta ihminen ja ihminen yksin on vastuussa omasta kadotuksestaan. Jos siis Jumalan sanaa ei oteta vastaan, vika ei ole Jumalan sanassa tai Hengessä, joka vaikuttaa sanan kautta, vaan ainoastaan ihmisen itsepäisessä vastustuksessa. Sanan vaikuttavuus ulottuu kaikkiin ihmisiin kaikkialla. Jumalan ja hänen sanansa tarkoitus on aina, että kaikki ihmiset kääntyisivät ja pelastuisivat. Mutta sanan vaikuttavuus ei ole vastustamaton. Hutteruksen edelläolevat sanat voidaan selittää vain sanomalla, että hänestä on tässä tapauksessa tullut hyvin huolimaton, sillä myöhemmin samassa luvussa hän sanoo, että ihmisen vastustus on syy siihen, ettei hän ota vastaan sanaa eikä käänny.

     

Dogmaatikot vastustivat kaikenlaista hurmahenkisyyttä, jokaista ajatusta välittömästä valaisusta tai välittömästä kääntymyksestä (= valaisu ja kääntymys ilman välikappaletta, ts. sanaa ja sakramentteja). Augsburgin tunnustuksen viidennen uskonkohdan mukaisesti he pitivät kiinni siitä, että Pyhä Henki ei tule ihmisiin muutoin kuin ulkonaisen sanan kautta. Hutterus puhuu kaikkien dogmaatikkojen puolesta sanoessaan: ”Jokaisessa kääntymyksessä, rajussa tai lempeässä, Jumalan sana on se välikappale, jonka kautta Pyhä Henki tahtoo olla vaikuttavana meidän kääntymyksessämme.” Valaisu, kääntymys ja pyhitys on alusta loppuun saakka Jumalan sanan työtä. Kirkko elää Jumalan sanasta ja missä ei ole sanaa, siellä ei ole kirkkoa. Kun Rathmann väittää, että paljas Raamattu, itsensä varaan jätettynä, ei voi saada aikaan mitään, hän käy taistelua ilman vastustajaa, sillä luterilaiset kielsivät, että Raamattu on koskaan itsensä varaan jätettynä; Henki on aina sanassa ja jokaisessa sen muodossa. Jumala ei tahdo olla tekemisissä ihmisten kanssa erillään sanastaan. Tämän asian merkitystä vanhaluterilaisessa opissa Jumalan sanan vaikuttavuudesta ei saa sivuuttaa.

 

Robert Preus, Raamatun inspiraatio. Concordia 1999, s. 160-165. Otsikko muutettu.