MUUT LEHDET:

Kotimaa 9.8.2002

 

Ketä tässä kirkossa kiusataan

 

Viime aikojen naispappeus­keskustelu on paljastanut mo­nia tärkeitä asioita. Ensinnäkin on tullut selväksi, että Suomen kirkko on astunut postmoder­niin aikakauteen, jossa kirkon historialla ja uskonperinnöllä ei enää ole suurtakaan merkitystä. Miten muuten voidaan ymmär­tää se, että ollaan valmiita tuo­mitsemaan kaikki edeltävät su­kupolvet harhaoppisiksi virka­kysymyksessä? Ja samalla kuvi­tellaan, että meidän oma, kaik­kein maallistunein aikakautem­me, tietää asiat paremmin kuin mikään kristillinen sukupolvi ennen meitä. Ne, jotka tahtovat pysyä kirkon klassisessa ope­tuksessa, halutaan puolestaan heittää yli laidan.

 

Tämä historian tajun puute on johtanut perinteisen käsityksen vaalijoiden hirvittävään painos­tamiseen. Viran saanti voi estyä pelkästään siksi, että edustaa väärää virkakäsitystä. Mitkään keinot eivät tunnu epäpyhiltä, kun kirkkoa puhdistetaan häi­riköistä. Käytetään julkista no­laamista, mustamaalaamista, herjaamista, panettelua, kiris­tystä, jumalanpalveluksen häir­itsemistä, kakkakirjeitä, tissi­kortteja ja tappouhkauksia. Jopa kirkon epävirallinen äänen­kannattaja julkaisee käytännön kiusaamisohjeita (2.8.). Kun ar­gumentit loppuvat, alkaa pak­kokeinojen ja ilkeyksien käyttö. Haluaisinpa tavata yhdenkin naispapin, joka on vakaumuksensa vuoksi ­yhtä häikäilemät­tömän häirinnän kohteena!

 

Harhaoppiepäilty piispa Wil­le Riekkinen toteaa, että asiat ovat monisyisiä ja -selitteisiä. Niistä pitää pystyä keskustele­maan vapaasti ja syyttelemättä sekä erilaisia mielipiteitä sietä­en (HS 2.8). Miksi tämä koskee vain homoasiaa, muttei virka­keskustelua?

 

Emerituspiispa Matti Sih­vonen puolestaan toteaa myös naispappeutta vastustavien vas­tustamisen kuuluvan suvaitse­mattomuuden piiriin. Milloin tämä suvaitsemattomuus saa­daan kitkettyä kirkosta ja löy­dettyä todellista elintilaa ja kunnioitusta klassisen virka­opin edustajille?

 

Niistä, jotka haluavat elää Ju­malan sanan ja omantunton­sa mukaan, tehdään edelleen­kin julkisuudessa kammotta­via petoja tai säälittäviä hylki­öitä. Leimoja lyömällä ei tarvit­se vaivautua tutustumaan asi­an taustoihin, vaan saa oivalli­sen syntipukin kaikelle maailman pahuudelle. Minuakin on syytetty pedo­­filiasta, vaimon pahoinpitelystä, seksuaalisesta kieroutuneisuudesta, WTC:n tornien kaatamisesta, rasismista ja niin edelleen.

 

Raamattuun ei enää nykyisin tarvitse ­virkakeskustelussa viitata vaan ­riittää löysä puhe tasa-arvon toteuttamisesta. ­Tuskin kukaan haluaa ymmärtää, ettei tasa-arvo Raamatussa suinkaan tarkoita samoja tehtäviä seurakunnassa vaan yhtäläistä ihmisarvoa Jumalan kuvana. ­

 

Oireellista on, että ainoita, jotka ­keskustelussa ovat viitanneet Raamattuun, on Kari Kuula. Sama teologi on raamatuntulkinnassaan asettanut kyseenalaiseksi muun muassa klassisen sovitusopin, helvetin olemassaolon, kasteen ja ehtoollisen pelastavan merkityksen, perisyntiopin, neitseestäsyntymisen, Jeesuksen aseman Jumalan Poikana sekä muita luovuttamattomia opinkohtia. Naispappe­us on tämän rinnalla kevyttä kauraa. Pohjimmiltaan ei tässä keskustelussa olekaan kysymys naispappeudesta vaan siitä, saako Jumalan sana olla uskomme ja oppimme ylin ohje. Tämän jäävuoren juuret pelottavat.

 

Nyt olisi jo jokaisen veljen ja sisaren korkea aika avata silmänsä sille tilanteelle, missä ­me Suomessa elämme. Ase­telma on tässäkin keskustelus­sa tullut selvääkin selvemmäk­si. Toisella puolen on maallis­tunut yhteiskunta humanisti­sine ideologioineen, maallistu­nut media sensaationnälkäisine toimittajineen, suuri joukko kir­kon uskosta ja elämästä vieraantuneita kansalaisia sekä kirkon liberaalit ja salonkikelpoisuut­ta vaalivat tahot. Toisella puo­len taas on joukko Kristuksen pieniä lampaita, jotka tahtovat kuulla Hänen ääntään ja nou­dattaa Hänen tahtoaan. Toki on niitäkin, jotka koettavat tasapai­noilla välimaastossa; vielä.

 

Petri Hiltunen

kirkkoherra, teol.tri

Valkeala­

 

Toimituksen kommentti: Elintilasta puhuminen ei ole hyvä, koska siihen voidaan sisällyttää ajatus totuuden ja harhan rinnastamisesta. Totuus ei voi pyytää saada olla olemassa harhan rinnalla.