JUMALAN PERHEVÄKI

Mauri Laakso, pastori, Tornio

Mk. 3:31-35

 

Tässä evankeliumitekstissä on kysymys siitä, ketkä Jeesuksen omien sanojen mukaan ovat Hänen veljiään, äitinsä tai sisariaan. Evankeliumin edellä on kerrottu Jeesuksen puheesta juutalaisille, joka oli herättänyt hämmennystä. Ehkä sen takia omaiset olivat tulleet puhuttelemaan Häntä, mutta eivät voineet tulla lähelle, kun paikalla oli paljon ihmisiä ja siksi he lähettivät sanan, että olivat tulleet paikalle. Jeesuksen vastaus kuulostaa meidän korvissamme tylyltä, aivan kuin Hän ei tahtoisi heitä tavata ja pitää ympärillään olevia ihmisiä ennemmin omaisinaan. Mutta pitää huomata se, mitä Jeesus oikeastaan sanoo ja mihin se perustuu ennen kuin aletaan tehdä vääriä johtopäätöksiä.

 

Jeesuksen äiti ja veljet on myöhemmin mainittu alkuseurakunnassa merkittävinä jäseninä ja sen johtohahmoina Pietarin, Johanneksen ja Paavalin rinnalla. Apostolien teoissa puhutaan Herran veljestä nimeltä Jaakob. Jumalan valtakunnan työssä ei mikään inhimillinen saisi olla esteenä evankeliumille, ei edes sukulaisuus tai muu vastaava. Kun Jeesus viittaa ympärillään istuviin ihmisiin sanoen heitä veljikseen ja sisarikseen sekä äidikseen, Hän tahtoo sanoa, että jokainen ihminen, joka ottaa evankeliumin vastaan ja uskoo siihen, tulee silloin Hänen veljekseen ja sisarekseen. Näin se onkin sillä me olemme tottuneet puhumaan kristityistä, jotka uskovat Jeesukseen, että he ovat Jumalan lapsia ja tämä Jumalan lapseksi tuleminen tapahtuu jo pyhässä kasteessa. Kun puhutaan perheestä keskeisenä paikkana lasten ja nuorten kasvun kannalta, niin tämä ajatus tulisi soveltaa myös kristilliseen seurakuntaan sen jokaisen jäsenen kasvupaikkana, jossa kristillinen usko ja elämä saisi syntyä, kasvaa ja säilyä Jumalan sanan voimasta. Siksi on oleellista huomata nämä Jeesuksen sanat: “Sillä joka tekee Jumalan tahdon, se on minun veljeni ja sisareni ja äitini.”

 

On siis kysymys Jumalan tahdon tuntemisesta ja sen tekemisestä. Tähän Jumalan tahdon tuntemiseen meitä tahdotaan näin johdattaa. Jos Jumalan tahtoa ei tunneta tai se unohdetaan, niin silloin sen tilalle tulee jotain muuta, useimmiten sellaista, mikä ei ole Raamatun ja Kirkon tunnustuksen ja opetuksen mukaista. Tämä ei ole vain yksittäisen ihmisen vaara, vaan siitä voi tulla seurakunnan tai koko kirkon yhteinen ongelma ja väärän suunnan valitseminen. Sen tähden on aina syytä pysähtyä tutkimaan ja kysymään sitä, mikä on Jumalan tahto meihin ihmisiin nähden ja kuinka se saisi myös toteutua meidän elämässämme. Jumalan tahto on ilmoitettuna Pyhässä Raamatussa, sen profeetallisissa ja apostolisissa kirjoituksissa. Erityisellä tavalla Jumalan tahdon ilmaisee Hänen lakinsa, jonka Hän on ilmaissut 10 käskyn laissa koko ihmiskunnalle kansansa Israelin välityksellä. Tästä laista on sanottu, että joka sitä noudattaa, saa elää. Kuitenkaan se ei ole ollut ihmisille mahdollista, minkä tiedämme ja tunnemme jo Israelin kansan vaiheista ja myös omasta elämästämme. Siksi laki yhdeltä osaltaan onkin osoittamassa sen, mikä on syntiä eli Jumalan tahdon vastaista. Lain kuuliaisuuden tiellä ei kukaan saavuta pelastusta ja syntien anteeksiantamusta, vaikka hurskaat juutalaiset niin ajattelivatkin. Tämän Jeesus osoitti opettaessaan Vuorisaarnassa, mitä laki todella vaatii. Lain vaatimusta ei kukaan kykene täysin täyttämään ja sen tähden sen noudattamisella ei voi saada pelastusta. Yksin Jeesus on omalla elämällään toteuttanut ja täyttänyt Jumalan lain vaatimukset ja se luetaan niiden hyväksi, jotka uskovat Häneen. Siksi Jeesuksen sanat ristillä: “Se on täytetty” merkitsivät myös tätä puolta Hänen vapahtajantyössään.

 

Jumalan tahdon tekeminen ja sen kysyminen vie meidät katsomaan tätä kysymystä syvemmältä kuin tekojen tasolta tai ihmisen uskonnollisten pyrkimysten pohjalta. Johanneksen evankeliumissa on kuvattu Jeesuksen ja juutalaisten välinen keskustelu, jossa nämä kysyivät: “Mitä meidän pitää tekemän, että me Jumalan tekoja tekisimme?” ja tähän kysymykseen Jeesus vastasi: “Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt” (Joh. 6:28-29). Jumalan tahdon tekeminen saa tapahtua siis silloin, kun uskomme Jeesukseen ja juuri tässä on kristillisen uskomme ydin ja myös elämän perusta. Tältä pohjalta tulisi kaiken lähteä niin seurakunnissa ja koko Kirkossa kuin myös yksittäisten kristittyjen elämässä. Muunlainen perusta on hiekalle rakentamista. Jumalan sana, evankeliumi Kristuksesta, tähtää uskon syntymiseen ja siihen, että se voisi meissä kasvaa ja säilyä. Siksi Kirkon ja seurakunnan tulisi olla se paikka, Jumalan perhe, jossa tämä usko voisi syntyä Pyhän Hengen työn vaikutuksesta sanan ja sakramenttien kautta. Yhteys Jumalaan on mahdollista vain sen tähden, että Hän on antanut oman Poikansa maailman Vapahtajaksi ja syntiemme sovittajaksi. Tässä Jeesuksen työssä ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta meillä on syntien anteeksiantamus, elämä ja autuus.

 

Täällä maailmassa Jumalan ilmoitukseen suhtaudutaan kahtalaisesti: joko siihen uskotaan tai ei uskota. Muuta vaihtoehtoa ei ole, vaikka usein ajatellaan, että suhtautuminen uskon kysymyksiin voisi olla neutraalin puolueeton tai välinpitämättömyys. Itse asiassa sellainen asennoituminen vie jo epäuskon tielle. Jumalan lapsena ei voi elää, jos ei usko Häneen ja turvaudu Hänen armoonsa, jonka Jeesus on tuonut julki tässä maailmassa ja ajassa. Kun Raamatussa puhutaan Jumalan tahdon tekemisestä, on aina ensi sijassa kysymys uskosta ja uskonsuhteesta Jumalaan ja Hänen sanaansa. Jumalan tahdosta puhuttaessa ei voida sivuuttaa Raamattua, Jumalan sanaa, sillä juuri siinä meillä on ilmoitettuna Jumalan tahto. Sitä ei voi löytää mistään inhimillisistä yleisistä periaatteista, vaikka sellaista opetusta esiintyy jopa kirkon omassa yhteydessä. Jo kirkon tunnustuksen mukaan yksin Jumalan sana on ainoa auktoriteetti, jonka mukaan kaikki oppi ja elämä tulee kirkossa tutkia ja arvioida. Tämä on ollut Martti Lutherin ja luterilaisen uskonpuhdistuksen perintö, johon olemme kirkossamme vanhastaan tahtoneet pitäytyä ja siihen liittyy myös keskeisesti se, mitä opetetaan pelastuksesta ja syntien anteeksiantamisesta eli vanhurskauttamisesta, jonka perustana on yksin Jeesuksen vapahtajantyö ja ansio Hänen ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Tähän Vapahtajan ansioon ja sovitustyöhön meidän tulee turvautua ja uskoa, sillä vain sen varassa me olemme voimme ja saamme olla Jumalan lapsia ja elää Hänen yhteydessään. Tässä Jumalan perheväen yhteydessä eläessä saamme sitten elämäämme ne eväät ja mahdollisuudet, joiden avulla voimme olla antamassa uskontodistuksemme ja myös palvella lähimmäisiämme niillä lahjoilla, joita itse kullakin on. Silloin myös olemme kristittyinä Jeesuksen veljiä ja sisaria, jotka Hän on kutsunut elämään Jumalan omina noudattamaan Hänen tahtoaan. Aamen.

 

Saarna Mellilän kirkossa 21.10.2001. Lyhennelmä. Otsikointi toimituksen.